Dansen med klimadata, Klima i Medier, Klimarealisme i medierne, PM

Tjek af faktatjekkerne

Vi bragte for et par uger siden en oversættelse af et kraftfuldt indlæg fra CO2 Coalition, som blev bragt i Washington Times på en prominent plads. Her blev klimavidenskaben taget under kritisk behandling. Det var mere, end hjemmesiden Climate Feedback (CF) kunne klare, og de underkastede artiklen en bedømmelse efter deres sædvanlige fremgangsmåde. Det er interessant, fordi en negativ omtale hos CF automatisk vil medføre, at artiklen ikke længere kan deles på f.eks. Facebook uden, at den får påsat advarsler og facebooksiden bliver truet med hel eller delvis lukning.

Så det er jo af interesse at se, hvad CF så har at byde ind med. Deres evaluering af CO2 Coalitions artikel gav bundkarakter, men på hvilket grundlag? Det satte CO2 Coalition sig for at undersøge og fik en række sagkyndige til at gennemgå CF’s kritikpunkter. Det slap CF mildest talt ikke godt fra. Her følger et resumé af vedlagte meget underholdende opslag fra CO2 Coalition. Opslaget lister 11 punkter fra CF’s bedømmelse:

1. Forfatteren, Gregory Wrightstone, er betalt af olieindustrien.

Dette er et typisk angreb på manden i stedet for sagen. Wrightstone er så ovenikøbet ikke på nogen måde ansat eller støttet af den fossile brændstof-industri.

2. Kontinenterne omkring ækvator var for varme i perioder af fortiden til, at der kunne være liv.

Dette postulat kom, fordi Wrightstone havde påpeget, at temperaturen på jorden tidligere har været meget højere end nu (f.eks. tilbage i dinosaurernes tid). Postulatet er højst overraskende, da ingen af CO2 Coalitions sagkyndige nogensinde har hørt den påstand før, og CF har da heller ikke nogen referencer til at underbygge den. I dag er situationen jo den, at livet stortrives, hvor der er varmest. Omkring Ækvator er der frodige regnskove, hvorimod det er i bælter længere mod nord og syd, at man finder ørkener (tænk Sahara & Kalahari-ørkenen).

3. Nutidens temperaturer er højere end på noget tidspunkt i de sidste 12.000 år.

Dette punkt illustreres med en af de sædvanlige ”superhockeystav”-kurver, se fig. 1. En nærmere undersøgelse viser, at den stammer fra en artikel, hvor forfatteren, Kaufman, klart udtrykker, at den er en kombination af proxymålinger over de 12.000 år og derefter påført de sidste 150 års meget mere nøjagtige temperaturmålinger. Kaufman slår fast, at en sådan kurve ikke kan bruges til at sammenligne nutiden med fortiden. Mange andre forskere har undersøgt f.eks. den Middelalderlige Varmeperiode og fundet, at temperaturerne den gang var på niveau med de nuværende.

Fig. 1: En sammnsætning af 12.000 års højst usikre proxydata med de målte temperaturer fra de sidste 150 år. Ophavsmanden understreger, at man ikke kan bruge kurven til at vurdere forholdet mellem nutidens og fortidens temperaturer.

Fig. 2 viser en temperaturgraf for de seneste 2000 år, også fra Kaufman. Den viser klart, at både i romertiden og i middelalderen var det varmere, end det er nu.

Fig. 2: Temperaturerne de seneste 2000 år

Interessant nok rummer CF’s opslag nu en ”opdatering”, fra 9. juni, hvoraf det fremgår, at man ikke har været i overensstemmelse med referencerne på dette punkt.

4. Fremtidens temperaturer kan nå et niveau ca. 12 grader højere end det nuværende.

CF hævder her, at hvis vi ikke reducerer CO2-udslippet drastisk, vil vi allerede i midten af næste århundrede, dvs. 2150, få temperaturer, der er højere, end de var for 50 millioner år siden og 12 grader celsius højere end i dag.

Dette er det glade vanvid. En hurtig udregning, baseret på vores nuværende udslip af CO2, sammenholdt med en temperaturstigning på ca. en grad, viser, at for at nå de 12 grader skal atmosfæren op på et niveau svarende til 2600 ppm, versus de 415 ppm i øjeblikket. Det ville kræve afbrænding af meget mere fossilt brændsel, end vi overhovedet vil kunne finde i undergrunden. Og selvom der var nok kul, olie og gas, ville vi med det nuværende forbrug først nå de 2600 ppm efter knap 1000 år. De 12 grader i 2150 er således en påstand grebet ud af den blå luft.

5. Naturen og menneskeheden tager skade af de forøgede temperaturer og indhold af CO2 i atmosfæren.

CF hævder, at der ikke er nogen positive effekter af temperaturstigningen eller det forøgede CO2-indhold. Tvært imod, ”tusindvis” af artikler påviser de skader, der allerede er sket med jordens økosystemer.

Det er et fænomen, vi har omtalt her på siden tidligere. Alt ved CO2 og temperaturstigningen skal være negativt, man vil ikke acceptere, at f.eks. stigningen i CO2-indholdet har haft en gunstig effekt på plantevæksten globalt.

Men der er jo overvældende dokumentation for, at CO2 har haft en meget gavnlig effekt på plantevæksten over alt på kloden, og især i de tropiske egne, se fig. 3. Hvorfor benægte, at det forholder sig således?

Fig: 3. Den grønnere jord. Udviklingen i arealet af grønne blade. Gennemsnitlig årlig ændring siden 1982. Bemærk, at omkring Ækvator er områderne oppe i det lyserøde område, hvilket er den kraftigste tilvækst i grønt.

6. CO2 har ikke haft nogen gavnlig virkning på høstudbyttet i verden.

CF supplerer med påstandene om, at den øgede CO2-adgang fører til afgrøder med lavere indhold af næringsstoffer. Nogle steder har temperaturstigningen også ført til tørke, der har forårsaget faldende høstudbytter. Når den globale fødevareproduktion alligevel er gået op, skyldes det ny teknologi og nye afgrøder/dyrkningsmetoder i landbruget.

Den påstand bliver grundigt tilbagevist af forskningen. Verdens høstudbytter har været støt stigende og teorier om, at udbyttet ville have været endnu større uden klimaforandringerne og stigningen i CO2, er baseret på modelberegninger over udbytter, og disse modeller har vist sig at være meget dårlige til at beskrive virkeligheden. CO2 Coalition har haft en dialog med CF om spørgsmålet, og en af CF’s medforfattere, Amber Kerr, giver følgende indrømmelse i en e-mail:

”Inden for mit eget forskningsområde, klimaforandringernes indflydelse på landbruget, generer det mig, at de fleste modeller og offentliggjorte artikler med fuldt overlæg udelader gødskningseffekten af CO2 (påberåbende sig at der er for megen usikkerhed, eller at planterne vil vænne sig til det højere CO2-niveau). Men ind til nu viser data, at CO2-gødskningseffekten kan være en betydelig fordel for landbruget i de temperererede områder.”

Det er jo også til overflod dokumenteret, at planterne ved et højere CO2-indhold ikke behøver at åbne deres porer i bladene så meget, og derved reducerer de tabet af vanddamp. Hvis klimaforandringerne overhovedet medfører mere tørke, vil dennes effekt på planterne blive mindre end ved et lavere CO2-niveau.

7. Ekstremt vejr og dødsfald som følger heraf er stigende

Tørke og skovbrande breder sig, bl.a. i Nordamerika, Australien og Sibirien, ifølge CF. Når Wrightstone hævder det modsatte, er det ”opfundne oplysninger, der er helt i modstrid med realiteterne”.

Imidlertid viser al seriøs litteratur jo, at der ikke er nogen signifikant udvikling i tørke over hele jorden. Visse områder har i visse perioder mere tørke, men det er jo udslag af klimaets naturlige svingninger, f.eks. El Niño og La Niña cyklusserne.

Tørke var mere alvorlig i Nordamerika i 1930’erne, og længere tilbage i tiden var der adskillige perioder med meget værre tørke, end vi har nu. Det er for længst påvist af forskningen i fortidens klima. CF begår den fejl, at referere til artikler, der kun går 50 år tilbage i tiden. Det er der andre, der også gør, f.eks. når det drejer sig om hedebølger, hvor netop 1960’erne var meget kølige og derfor giver et kunstigt lavt udgangspunkt. Medtager man tiden helt tilbage til f.eks. år 1900 er nutiden på ingen måde noget særligt, og alle de nævnte forekomster er lavere i dag end de har været.

8. Koralrevene bliver negativt berørt af menneskeskabt opvarmning

Her baserer CF sig på to artikler af den australske forsker Terry Hughes, der ellers efterhånden er kommet noget i miskredit. Han har slået sig og sit universitet stort op på fortællingen om det døende Great Barrier Reef i Australien. For nyligt har han dog måtte trække noget i land, og har indrømmet, at situationen nok ikke er så slem endda.

CO2 Coalition har allieret sig med Dr. Peter Ridd, koralekspert, der bor med udsigt til the Great Barrier Reef. Han bekræfter, at koralrevet har det godt, og at koraller er hårdføre dyr, der faktisk trives bedst ved højere temperaturer. I løbet af et år vil mange koraller opleve temperaturvariationer på over 10 grader celsius, og det lever de fint med. Den ene grad havtemperaturerne globalt er steget med i løbet af 100 år kan således næppe have den store effekt. Blegning er korallernes reaktion på ændrede levevilkår og består i en udskiftning af de alger, som de lever sammen med. Det er en helt naturlig proces, der har fundet sted gennem millioner af år og sjældent gør nogen større skade på korallerne.

9. Klimaforandringer vil have negative økonomiske konsekvenser

CF citerer IPCC for, at de økonomiske tab forårsaget af naturkatastrofer har været stigende gennem årene. I nær fremtid vil de økonomiske konsekvenser af klimaforandringerne være katastrofale.

IPCC’s udtalelse er målt i absolutte beløb. Her er tabene rigtigt nok blevet større, men som bl.a. Bjørn Lomborg har påpeget, så skyldes det primært, at vi er blevet flere mennesker og ejer flere ting, som kommer til at stå f.eks. i orkanens spor. Målt i forhold til verdens bruttonationalprodukt er der tale om en nedgang i omkostningerne, som vist på fig. 4.

Fig. 4: Årlige omkostninger ved ekstreme vejrbegivenheder i % af verdens bruttonationalprodukt

10. CF bruger de mest pessimistiske klimamodeller

Det gælder jo om at male Fanden på væggen og det lykkes også i den grad for CF. Interessant nok citerer CO2 Coalition IPCC for en udtalelse om, at kun halvdelen af opvarmningen siden 1950 er forårsaget af CO2. Det betyder jo, at CO2 ind til nu maks. står for ca. ½ grads opvarmning og derfor synes det meget overdrevet med de kolossale stigninger forudset af modellerne, dvs. op til 5 grader ved en fordobling af CO2-indholdet i atmosfæren.

Det påpeges så, at modellerne generelt giver alt for høje stigninger i forhold til de virkelige tal frem til 2020 og med den nye generation af modeller: CMIP6 bliver dette misforhold endnu værre.

11. Wrightstone blander naturlig og CO2-fremkaldt opvarmning sammen

CF hævder at naturlige årsager kun kan stå for ganske små temperaturstigninger, mens CO2 er grunden til udviklingen i de sidste 100 år.

Imidlertid harmonerer det dårligt med de faktiske observationer. I perioderne 1910-1945 og 1976-1998 steg temperaturen med samme hastighed (mens den var stabil eller faldende ind i mellem og efter 1998). Men 1910-1945 var indholdet af CO2 i atmosfæren stadigvæk tæt på niveauet fra den førindustrielle tid, mens det var væsentligt højere og stigende i perioden 1976-1998. Og alligevel steg temperaturen ikke hurtigere i denne anden omgang. Det kan jo kun skyldes, at en væsentlig del af stigningen har naturlige årsager.

    –  –  –  –  –

Sammenfattende er der ikke meget tilbage af CF’s argumentation. De fremfører endda påstande mod bedre viden. Videnskabelig redelighed synes at spille en meget mindre rolle end vigtigheden af at fungere som et klimapolitisk tågehorn, der overdøver alt og alle. Der er ikke tale om en fornuftig videnskabelig dialog, men snarere et blindt forsvar for en art tro.

Climate Feedback kan selvfølgeligt fylde deres hjemmeside med, hvad de har lyst til, men det skræmmende er den rolle, de som nævnt har fået tiltusket sig på Facebook, hvor deres tomme larm danner grundlag for alvorlige tilfælde af censur i offentligheden. Det er for dårligt af Facebook, at de ikke vil – eller kan – gennemskue, at de er ofre for simpel kvasi-religiøs propaganda.

https://co2coalition.org/2021/05/27/fact-checking-the-fact-checkers/?preview=true&_thumbnail_id=12466

Del på de sociale medier

3 Comments

 1. Jens elkjær

  Klima = magt + penge

  Der er jo allerede utallige interesser “sovset ind” i og afhængige af, at der ikke rokkes ved den klimaalarmistiske forfortælling!!

 2. Hans Henrik Hansen

  “Der må kunne forklares, hvad det er, alarmisterne vil opnå, uden at det bare er argumentet om økologi og at “vi skal leve på en pind”…”
  Her er en interessant analyse af ‘drivkræfterne’:

  https://wattsupwiththat.com/2021/05/23/climate-change-alarmism-as-a-class-war/

 3. Findes der nogen steder en fornuftig forklaring på, hvad der kan være årsagen til, at klimaalarmisterne negligerer og laver om på tallene, for at det hele skal se værre ud, end det er?
  Hvad er bevæggrunden for disse alarmerende udtryk, man konstant bliver overfaldet med, men som bliver tilbagevist den ene gang efter den anden. Seneste med ny forskning omkring La Ninja etc.?

  Hver gang der kommer en anti-alarmistisk artikel, kommer der omgående påstande om, at den er betalt af fossil-branchen.

  Der må kunne forklares, hvad det er, alarmisterne vil opnå, uden at det bare er argumentet om økologi og at “vi skal leve på en pind”…

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*