Vedtægter for Klimarealisme

Vedtaget 20-11-2019

§1. Foreningens navn, hjemsted, formål og idegrundlag.

Stk.1.Foreningens navn er “Klimarealisme”

Stk.2.Foreningens hjemsted er København.

Stk.3.Foreningens formål er at arbejde for en åben faktabaseret debat om klimaforhold og om de socioøkonomiske konsekvenser af klimapolitiske beslutninger.

Stk.4. Foreningens idegrundlag er at udbrede viden om klima og klimapolitik med det udgangspunkt, at de klimaændringer, der sker, er såvel naturlige som menneskeskabte. Klimarealisme er partipolitisk uafhængig.

§2. Medlemmer.

Stk.1. Enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og idegrundlag, kan blive medlem af foreningen.

Stk.2. Et medlem, som ikke respekterer disse vedtægter eller beslutninger, der gyldigt er vedtaget af en generalforsamling, som handler i strid med foreningens formål eller som i øvrigt skader foreningens omdømme, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Eksklusion af de beskrevne årsager, skal være saglig og skriftligt begrundet, og kan af den ekskluderede indbringes for den næstfølgende generalforsamling efter reglerne om indkomne forslag, jfr §3, til generalforsamlingens endelige stillingtagen.

Stk.3. Medlemmer, der trods påkrav ikke betaler forfaldent kontingent, kan ekskluderes af bestyrelsen fra udløbet af det kvartal, hvor kontingentet forfaldt og uden ret til indbringelse af eksklusionen for en generalforsamling. Eksklusion fritager ikke for kontingentforpligtelse i det kontingentår, hvor eksklusion er sket.

§3. Generalforsamling.

Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk.2. Ordinær generalforsamling holdes én gang årligt senest d. 15. marts og annonceres med mindst 3 ugers varsel på foreningens hjemmeside klimarealisme.dk og på foreningens facebookside “klimarealisme.dk”.

Stk.3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Eventuelle indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent for indeværende regnskabsår.
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Stk.4. Forslag til behandling under dagsordens pkt. 4 skal ved navns underskrift være kommet frem til et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk.5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsenmed 3 ugers varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra 50 medlemmer, senest 4 uger efter, at sådan begæring er modtaget.

Stk.6. Alle beslutninger på en generalforsamling, bortset fra de af §8 omfattede, træffes ved almindeligt stemmeflertal. En lovligt indvarslet generalforsamling er til enhver tid beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt kontingent kan afgive stemme på generalforsamlingen.

Stk.7. Et medlem er berettiget til at lade sig repræsentere ved skriftlig fuldmagt af et andet medlem eller af bestyrelsen på en generalforsamling. Intet enkeltmedlem kan som fuldmægtig repræsentere mere end ét medlem.

Stk.8. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

§4. Ledelse

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges for to år ad gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er tre bestyrelsesmedlemmer på valg. I tilfælde af at et bestyrelsesmedlem fratræder kan bestyrelsen udnævne en suppleant, som fungerer i perioden frem til næste generalforsamling.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk.4. Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Stk.5. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

§5 Hæftelse

Stk. 1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse.

§6 Regnskabsår

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er fra 1.januar til 31. december.

§7. Lokalafdelinger

Stk. 1. I det omfang bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, kan den godkende en eller flere lokalafdelinger, hvis oprettelse forudsætter, at bestyrelsen har godkendt lokalafdelingens vedtægter og ved eventuelle senere vedtægtsændringer tillige godkender disse.

Stk. 2. Lokalafdelingernes medlemmer er – udover eventuelt kontingent til lokalafdelingen – forpligtede til at betale det generalforsamlingsfastsatte kontingent og berettigede til med stemmeret at deltage i generalforsamlinger, jfr §3.

§8. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

Stk. 1. Ændring af disse vedtægter eller beslutning om foreningens opløsning kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Opnår forslaget flertal uden at den anførte majoritet opnås, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken vedtagelse kan ske med 2/3 af de repræsenterede stemmer.

Stk. 2. Foreningens eventuelle nettoformue skal efter opløsning udloddes til almennyttige aktiviteter, der ligger i naturlig forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling.

Del på de sociale medier