Vedtægter for Klimarealisme

Vedtaget på stiftende medlemsmøde, den 4. juli, 2019

§1 Navn

Foreningens navn er ”Klimarealisme”.

§2 Formål

At arbejde for en åben, faktabaseret debat om klimaforhold og de socioøkonomiske konsekvenser af klimapolitiske beslutninger.

§3 Område

Klimarealismes vigtigste opgave er at udbrede viden og fakta om klima og klimapolitik til den danske befolkning. Klimaændringer sker. De forårsages af naturlige årsager og af menneskeskabte påvirkninger. Klimarealisme er en partipolitisk uafhængig interesseorganisation.

§4 Juridisk enhed

Klimarealisme er en selvstændig og uafhængig juridisk enhed med begrænset hæftelse.

§5 Medlemskab

Klimarealisme er åben for alle interesserede.

Medlemskab og stemmeret er betinget af betalt kontingent. Bestyrelsen udarbejder forslag til det årlige kontingent, som godkendes på generalforsamlingen.

Medlemmer, der ikke har betalt deres medlemskontingent, inden udgangen af ​​regnskabsåret, kan slettes.

Medlemmer, der handler i strid med foreningens formål, eller som handler på en måde, der skader organisationens omdømme, kan ekskluderes af bestyrelsen.

Beslutningen om eksklusion kan ankes til den ordinære generalforsamling.

Betalt kontingent refunderes ikke.

§6 Generalforsamling

Klimarealisme’s øverste myndighed er generalforsamlingen:

 1. Ordinært årsmøde afholdes hvert år senest den 15. marts.
 2. Indkaldelse annonceres på foreningens hjemme-og Facebookside med 3 ugers varsel.
 3. Forslag til emner, der skal behandles, skal være bestyrelsen i hænde 2 uger før generalforsamlingen.
 4. Formandens skriftlige beretning udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
 5. Et hvert medlem kan ikke have mere end en fuldmagt.
 6. Generalforsamlingen indledes med valg af dirigent og referent.
 7. Alle valg træffes med almindeligt flertal
 8. vedtægtsændringer dog med to tredjedeles flertal.
 9. Generalforsamlingens referat offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Generalforsamlingen skal omhandle:

 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af indkaldelse.
 2. Formandens beretning – herunder debat om fremtidige tiltag.
 3. Regnskab med ekstern og intern revisors godkendelse.
 4. Kontingentets størrelse.
 5. Eventuelle indkomne forslag.
 6. Valg.
 7. Evt.

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som består af 5-7 medlemmer, plus to suppleanter

Bestyrelsen sidder i 2 år. Ved stiftende GF udpeges dele af bestyrelsen til 1 år.

Valg af ekstern og intern revisor hvert år.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller mindst 50 medlemmer.

 Der skal indkaldes med en frist på mindst 3 uger.

§7 Bestyrelsen

Bestyrelsen er den daglige ledelse af Klimarealisme og skal:

 1. Konstituere sig efter Generalforsamling med formand, næstformand, sekretær og kasserer
 2. Gennemføre beslutninger ifl. generalforsamlingen og efter bedste evne at søge at opfylde organisationens formål i overensstemmelse med gældende vedtægter.
 3. Bestyrelsen udpeger retningslinjer for hvem der repræsenterer organisationen formelt ud af til.
 4. Bestyrelsen kan samarbejde med andre i sager af fælles interesse.
 5. Administrere økonomien.
 6. Oprette/vælge udvalg eller enkeltpersoner til at løse særlige opgaver.
 7. Afholde bestyrelsesmøder.
 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer deltager, herunder formanden eller næstformanden.
 9. I tilfælde af stemmelighed afgøres sagen af formanden.
 10. Suppleanter deltager på lige fod i bestyrelsesarbejdet dog uden stemmeret.
 11. Alle dokumenter skal normalt sendes til bestyrelsesmedlemmer en uge før mødet.
 12. Bestyrelsesbeslutninger samt dissens skal fremgå af mødereferatet.
 13. Bestyrelsen disponerer over organisationens midler til gennemførelse af årsmøde- og bestyrelsesbeslutninger.
 14. Formand og næstformand og kassereren har en prokura.
 15. Alle betalinger skal godkendes af formanden eller næstformanden i formandens fravær.
 16. Et flertal af bestyrelsesmedlemmerne kan indkalde til ekstraordinært møde.

§ 8 Advisory Board

Bestyrelsen udpeger et Advisory Board (AB) blandt fagkyndige inde for discipliner, der er relevante for klimavidenskab og klimapolicies. AB’s medlemmer kvalitetskontrollerer foreningens ”Faktaark om klimaet” og forventes at henvende sig til bestyrelsen hvis de observerer at foreningen udtaler sig på et forkert faglig grundlag.

§ 9 Opløsning

 1. Bestyrelsen skal fremlægge en plan for opløsning.
 2. Foreningens beslutning kan kun behandles på det ordinære årsmøde.
 3. For gyldighed skal beslutningen træffes med 2/3 flertal.
 4. Den almindelige bestyrelse kan vælges til afviklingskomité.
 5. Organisationens aktiver vil efter opløsning og gældsbetaling tilfalde organisationens formål.
 6. Ingen medlemmer har ret til organisationens midler eller andel af disse.
 7. Sammenslutning med andre organisationer eller deling af foreningen betragtes som foreningens ophør.
 8. Ved sammenlægning eller deling skal samtykke hentes fra organisationens kreditorer

§1 Navn

Foreningens navn er ”Klimarealisme”.

§2 Formål

At arbejde for en åben, faktabaseret debat om klimaforhold og de socioøkonomiske konsekvenser af klimapolitiske beslutninger.

§3 Område

Klimarealismes vigtigste opgave er at udbrede viden og fakta om klima og klimapolitik til den danske befolkning. Klimarealisme er en partipolitisk uafhængig interesseorganisation.

§4 Juridisk enhed

Klimarealisme er en selvstændig og uafhængig juridisk enhed med begrænset hæftelse.

§5 Medlemskab

Klimarealisme er åben for alle interesserede.

Medlemskab og stemmeret er betinget af betalt kontingent.

Medlemmer, der ikke har betalt deres medlemsafgift inden udgangen af ​​regnskabsåret, kan slettes.

Medlemmer, der handler i strid med organisationens formål, eller som handler på en måde, der skader organisationens omdømme, kan ekskluderes af bestyrelsen.

Beslutningen om eksklusion kan ankes til den ordinære generalforsamling.

Betalt kontingent refunderes ikke.

§6 Generalforsamling

Klimarealisme’s øverste myndighed er generalforsamlingen:

 1. Ordinært årsmøde afholdes hvert år senest den 15. marts.
 2. Indkaldelse annonceres på foreningens hjemme-og Facebookside med 3 ugers varsel.
 3. Forslag til emner, der skal behandles, skal være bestyrelsen i hænde 2 uger før generalforsamlingen.
 • Formandens skriftlige beretning udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
 • Et hvert medlem kan ikke have mere end en fuldmagt.
 • Generalforsamlingen indledes med valg af dirigent og referent.
 • Alle valg træffes med almindeligt flertal
 • vedtægtsændringer dog med to tredjedeles flertal.
 • Generalforsamlingens referat offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Generalforsamlingen skal omhandle:

 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af indkaldelse.
 2. Formandens beretning – herunder debat om fremtidige tiltag.
 3. Regnskab med ekstern og intern revisors godkendelse.
 4. Kontingentets størrelse.
 5. Eventuelle indkomne forslag.
 6. Valg.
 7. Evt.

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som består af 5-7 medlemmer, plus to suppleanter

Bestyrelsen sidder i 2 år. Ved første GF udpeges halvdelen af bestyrelsen til 1 år.

Valg af ekstern og intern revisor hvert år.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller mindst 50 medlemmer.

 Der skal indkaldes med en frist på mindst 3 uger.

§7 Bestyrelsen

Bestyrelsen er den daglige ledelse af Klimarealisme og skal:

 1. Konstituere sig efter Generalforsamling med formand, næstformand, sekretær og kasserer
 2. Gennemføre beslutninger ifl. generalforsamlingen og efter bedste evne at søge at opfylde organisationens formål i overensstemmelse med gældende vedtægter.
 3. Bestyrelsen udpeger retningslinjer for hvem der repræsenterer organisationen formelt ud af til.
 4. Bestyrelsen kan samarbejde med andre i sager af fælles interesse.
 5. Administrere økonomien.
 6. Oprette/vælge udvalg eller enkeltpersoner til at løse særlige opgaver.
 7. Afholde bestyrelsesmøder.
 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer deltager, herunder formanden eller næstformanden.
 9. I tilfælde af stemmelighed afgøres sagen af formanden.
 10. Suppleanter deltager på lige fod i bestyrelsesarbejdet dog uden stemmeret.
 11. Alle dokumenter skal normalt sendes til bestyrelsesmedlemmer en uge før mødet.
 12. Bestyrelsesbeslutninger samt dissens skal fremgå af mødereferatet.
 13. Bestyrelsen disponerer over organisationens midler til gennemførelse af årsmøde- og bestyrelsesbeslutninger.
 14. Formand og næstformand og kassereren har en prokura.
 15. Alle betalinger skal godkendes af formanden eller næstformanden i formandens fravær.
 16. Et flertal af bestyrelsesmedlemmerne kan indkalde til ekstraordinært møde.

§ 8 Advisory Board

Bestyrelsen udpeger et Advisory Board (AB) blandt fagkyndige inde for discipliner, der er relevante for klimavidenskab og klimapolicies. AB’s medlemmer kvalitetskontrollerer foreningens ”Faktaark om klimaet” og forventes at henvende sig til bestyrelsen hvis de observerer at foreningen udtaler sig på et forkert faglig grundlag.

§ 9 Opløsning

 1. Bestyrelsen skal fremlægge en plan for opløsning.
 2. Foreningens beslutning kan kun behandles på det ordinære årsmøde.
 3. For gyldighed skal beslutningen træffes med 2/3 flertal.
 4. Den almindelige bestyrelse kan vælges til afviklingskomité.
 5. Organisationens aktiver vil efter opløsning og gældsbetaling tilfalde organisationens formål.
 6. Ingen medlemmer har ret til organisationens midler eller andel af disse.
 7. Sammenslutning med andre organisationer eller deling af foreningen betragtes som foreningens ophør.
 8. Ved sammenlægning eller deling skal samtykke hentes fra organisationens kreditorer.
Del på de sociale medier