Anden Energiteknologi, Klimarealisme i medierne

Power to X i problemer

Teknologisk Institut har sammen med en række andre offentlige rådgivende institutioner gennemført en analyse af udsigterne for at etablere Power to X (PtX)-produktion i stor stil i Danmark. Ambitionerne i den politiske planlægning fejler ikke noget, man taler om at ville installere 4-6 GW (gigawatt) elektrolysekapacitet inden 2030 – og det endda ”på markedsvilkår”. Analysen her er baseret på en rundspørge blandt et stort antal ”aktører” inden for området. Aktører er her defineret bredt, man har identificeret i alt 326 ”mulige PtX-aktører”. Inden læseren nu går i chok ved tanken om, at der skal bygges 326 PtX-anlæg i Danmark inden 2030, skal vi skynde os at gøre opmærksom på at:

Virksomhederne repræsenterer således leverandører af energi og råstoffer samt teknologi og udstyr, producenter af grønne brændsler og andre PtX-produkter samt distributører og aftagere af PtX-produkter. Rådgivere mv er også en del af værdikæden.

111 svar indløb, og fig. 1 viser de pgl. typer af organisationer og antallet af hver, der svarede. Det er jo en blandet landhandel.

Fig, 1: Fordelingen af svarene på brancher til rundspørgen

Fig. 2 viser, hvor sandsynligt virksomhederne anser det for at være, at vi når de 4-6 GW elektrolysekapacitet inden 2030. Det anser de åbenlyst ikke for ret sandsynligt.

Fig. 2: Svarenes vurdering af sandsynligheden for at vi når 2030-målet for elektrolysekapacitet

Til gengæld skal vi ikke ret mange år længere frem i tiden, før målet nås, det fremgår af fig. 3. Allerede i 2035 eller før har vi nået målet, mener over halvdelen af svarene.

Fig. 3: Bedømmelsen af hvornår målet på 4-6 GW elektrolysekapacitet nås, i % af antallet af svar

Rapporten fortæller, at flertallet af de adspurgte mener, at PtX vil være konkurrencedygtig med fossile brændstoffer i 2030. Det er jo en bemærkelsesværdig optimisme, der lægges for dagen her, og den modsiges da også af nogle af de efterfølgende passager:

Udvikling af et nyt produktionssystem og marked for PtX-produkter som brint, metanol, ammoniak går i langsommere tempo end ambitionerne. Derfor er det værdifuldt at identificere barriererne for denne omstilling. Nogle af de grundlæggende PtX-teknologier, som elektrolyse og katalyse, er kendte teknologier, som nu skal indgå i industriel produktion. Forudsætningen for at nå hertil er opbygning af storskala industriel PtX-produktion, men også udvikling af forsyningskæder for grøn strøm og en infrastruktur for salg og distribution samt politiske tiltag for regulering af dette nye marked.

Blandt PtX-eksperter kan man høre, at PtX bygger på kendt eller moden teknologi. Det er dog ikke ensbetydende med, at PtX-teknologier er på et teknologisk modenhedsniveau, hvor de umiddelbart kan danne grundlag for en egentlig industriel produktion i storskala.

Fig. 4: I hvor høj grad svarene udtaler, at de fire nævnte teknologiske spørgsmål udgør en barriere for opnåelse af målene

Rapporten definerer fire teknologiske områder, hvor der spørges, om de udgør en teknologisk udfordring. Svarene fremgår af fig. 4, hvor vi ser, at i over halvdelen af svarene mener man at alle fire områder i ”meget høj grad” eller ”i høj grad” udgør barrierer. Herom skriver rapporten:

Af PtX-virksomhederne finder 2/3, at skalering af produktion er en afgørende barriere. Dette udgør ikke bare en ”simpel” opskalering, idet elektrolyse – fremstilling af brint – og produktion af grønne brændsler ved katalysatorer og processer med højere konverteringseffektivitet endnu ikke har en tilstrækkelig effektivitet.

Man husker endda, at sol og vind ikke er stabile kilder til strøm:

PtX har også koblinger til det øvrige energisystem, som fordrer den teknologiske udvikling. Dette handler bl.a. om kobling til den grønne elektricitetsproduktion, som kan være fluktuerende, da strømproducerer ved sol og vind er afhængig af vind og vejr. Endelig er der også overskudsvarme fra elektrolyse, som bør nyttiggøres til opvarmning (fjernvarme) samt distribution af brint til forbrug eller videreforarbejdning.

Det bekymrer en del, at udbygningen med vindmøller ser ud til at være gået i stå, i 2023 blev der således stort set ikke opstillet en eneste ny mølle i Danmark. Så der er meget langt til de 4-6 GW strøm, som 2030-planerne foreskriver. Hertil kommer mulige problemer med at skaffe CO2, hvis man skal fremstille metanol eller lignende brændstoffer. Her er man i konkurrence med de kræfter, der arbejder på at deponere CO2-en i undergrunden:

Sagt på en anden måde; den egentlige værdikæde for PtX – dvs. råvarer i form af grøn strøm og CO2, den egentlige produktion af PtX-produkter … og distribution og lagring – er en godt stykke vej fra at være på plads. Og løses disse problemer ikke, fx med adgang til grøn, konkurrencedygtig strøm, vil implementering af PtX-produktion i Danmark nok være ganske udfordret.

Der skal jo rejses masser af penge til investeringerne, og her lurer usikkerheden også:

Adgang til kapital fremstår som en mindre barriere, så kapitalen er der åbenbart, men investeringsvilligheden udfordres af usikkerhed ift. en driftssikker PtX-værdikæde og af om PtX-produkter kan være konkurrencedygtige i forhold til tilsvarende fossile produkter. Er disse usikkerheder i forbindelse med en endelig investeringsslutning stadig til stede, kan investeringsvilligheden aftage og dermed vanskeliggøre adgangen til kapital.

Samlet giver 60 procent udtryk for, at forretningsmodellen i øjeblikket er ufærdig. Sagt på en anden måde er det uklart, om det bliver muligt at tjene penge på at fremstille PtX-produkter. Når et muligt forretningsmæssigt afkast er usikkert, vil dette alt andet lige hæmme interessen for at investere i PtX.

Alle ædruelige beregninger viser, at den fremstillede brint og – endnu værre – metanol vil være meget langt fra at være konkurrencedygtige med fossilt fremstillede udgaver. Herom er der i svarene en del kommentarer:

”Der er behov for at styrke efterspørgselssiden af de grønne, flydende kulstofholdige brændstoffer for at realisere etableringen af 4-6 GW grundet stort brintforbrug i processen (eksempelvis højere fortrængningskrav, krav til sustainable aviation fuel (SAF) og marine fuel samt støtte til projekter, da de ikke er kommercielle endnu). Altså der er behov for at støtte brint-aftagersiden for at realisere den danske PtX-produktion. Derudover er etablering af den nationale brintinfrastruktur naturligvis også yderst presserende”.

Nu kan vi genkende billedet. Det offentlige skal ind med støtte eller tvang, for at få de alt for dyre brændstoffer solgt.

Men alt i alt mangler der meget, før vi kan realisere drømmene, hvilket fremgår af fig. 5. Igen fremhæves det, at der mangler strøm, men også både infrastruktur, ”grøn CO2” og teknologi, før vi kan nå i mål. Mht. infrastrukturen er det jo håbet om, at det offentlige (her Energinet) bygger brintrørledninger og tanke m.v. til håndtering og videretransport.

Fig. 5: Hvor høj grad ovennævnte punkter er en hindring for gennemførelse af planerne, i % af svarene.

Rapporten vender tilbage til spørgsmålet om teknologien:

For at investere i PtX og dermed nå egne forretningsmæssige mål må teknologien tillige være til stede. Det bliver ofte fremført, at PtX-teknologierne er kendte. Men i og med at 46 procent af PtX-virksomhederne tilkendegiver, at teknologien skal færdigudvikles for at man kan nå egne forretningsmæssige mål, er teknologiudvikling tydeligvis også et centralt fokusområde, om end der ikke kan ses bort fra betydningen af adgang til grøn strøm og de samfundsmæssige rammevilkår i øvrigt.

Det fører så rapporten over i det, der vist er det egentlige ærinde. Hvordan kan de rådgivende institutioner medvirke til at løse alle problemerne, der er nævnt her? Der øjnes åbenlyst gyldne forretningsmuligheder.

Men rapporten kaster alligevel en del lys på PtX-drømmenes totale mangel på realiteter. Vi har ikke teknologien, vi har ikke strømmen, og produkterne bliver ikke konkurrencedygtige

Under de omstændigheder er det naturligvis halsløs gerning at forsøge at bygge PtX-fabrikker med en kapacitet på 4-6 GW inden 2030. Vi har tidligere fået oplyst en pris på 60 milliarder kr. for et anlæg på 2 GW elektrolysekapacitet. De 4-6 GW vil således koste 120-180 milliarder, men hertil kommer alle udgifterne til vindmøller og hele den nødvendige infrastruktur til strøm, brint, CO2 osv.

Det bliver kolossale investeringer og med den teknologiske usikkerhed, der hersker vedr. de fleste af delprocesserne, er det naturligvis groft uforsvarligt at bygge 2-3 kæmpefabrikker på én gang. Tænk hvis det viser sig, at teknologien har alvorlige problemer, ja så vil de ikke ramme kun én fabrik, men 2-3 stykker – og alle pengene kan ende med at være spildt.

Et uafklaret spørgsmål er håndteringen af variationerne i strømforsyningen fra sol og vind. Over året leverer f.eks. havvindmøller 40-50% af deres kapacitet. Dvs. at 2 GW vindmøller leverer maks. 1 GW i gennemsnit. Men hvis vores PtX-anlæg skal kunne udnytte al strømmen fra møllerne, skal den have en elektrolysekapacitet på de 2 GW, og anlægget kommer således kun til at fremstille brint svarende til under halvdelen af kapaciteten i gennemsnit over året. Det fordyrer jo prisen pr. kg voldsomt.

Og så er der jo lige spørgsmålet om det teknisk overhovedet kan lade sig gøre at producere PtX på variabel strøm…

Oven i alle de tekniske vanskeligheder kommer prisen på den grønne brint eller de afledte brændstoffer. Realistisk set skal man nu regne med en pris på elektricitet fra havvind på omkring 1 krone pr. kWh. Med den pris ryger omkostningen til brinten op over 50 kr./kg, også selvom man ser helt bort fra renter og afskrivninger på PtX-anlægget + alle de øvrige driftsudgifter. Brint fremstilles i dag ud fra naturgas og koster 6-7 kr./kg. Hvordan kan det her blive ”konkurrencedygtigt”?

Del på de sociale medier

6 Comments

 1. Hugh Sharman

  Gentlemen! (are there no ladies among us? 😂

  According to the IEA and the UNFCC , and agreed by all the great powers participating at COP28 earlier this month, “net zero” MUST be delivered globally by 2050, 26 years from now, or else awful things will have happened to our World and its, by then, 11 billion inhabitants .

  Denmark proudly sent its largest and most important delegation ever to a COP meeting in Dubai. https://stateofgreen.com/en/conference/denmark-at-cop28/

  Power2X, we are assured, is an essential component of delivering “net zero”. Mærsk believes in this so deeply, it has ordered 4 “anhydrous ammonia” powered ships from Hyundai (https://www.hydrogeninsight.com/transport/maersk-orders-worlds-biggest-ammonia-carriers-from-hyundai-to-ship-hydrogen-derivative-across-oceans/2-1-1563932 )

  However, for Power2X ever to be a serious possibility, electricity, from whatever “green” source will have to be abundant and extremely cheap. Furthermore, as you gentlemen have already made clear enough, the technology upfront capital costs has yet to be developed at scale, not to mention the other essential infrastructure.

  As our learned colleague, Paul-Frederik Bach (pfbach.dk) has demonstrated clearly enough, it is most improbable that CO2-free electricity will be either cheap or abundant in the foreseeable decades, let alone at the time of day when “green” electricity supply can be balanced with electricity demand.

  Gentlemen, as with all the other “essential” components of “net zero by 2050” policies, Power2X is a monumental fraud! It will surely leave my and your children and grandchildren deeply indebted to the 85% of mankind today that does not live in Asia, Africa or South/Central America!

  It is essential to halt and reverse this gigantic fraud as soon as possible!

  • Mikael Thau

   Dear Hugh

   You ask for a halt to the fraud.

   Somewhat surprisingly, it seems that a Danish researcher, Theresa Scavenius, dedicated climate alarmist and member of the Danish parlament, today in the Danish newspaper Berlingske with reference to the well-known Danish author H.C. Andersen notes:
   At være til COP28 var lidt som at være med i »Kejserens nye klæder«

   Followers on this page have been waiting for a long time for the little boy who shouted that the climate politics has no clothes on.

   That this should come from Theresa is anyhow surprising

 2. “På markedsvilkår”.
  Betyder i den grønne godhedsindustri, at især statens ‘handlekraftige’ politikere, men også pensionskasser, og andre politiske aktører uden branchekendskab, udøser borgernes penge til prestigeprojekter, der i bedste fald næsten er rentable.
  Penge, der kunne have gjort himmelvid større samfundsgavn, hvis de var blevet investeret på markedsvilkår.

  • Mikael Thau

   Hej Bastardo

   Du skriver om prestigeprojekter, der i bedste fald næsten er rentable. Det vi ser lige nu udspille sig er, at VE ikke er rentabel, men behøver statsstøtte. Fortællingen har ellers været, at VE er billigere end fossil energi, hvorfor det bare er at komme i gang med opstilling af vindmøller. Videre har det været fortalt, at de danske innovative grønne virksomheder vil blive et guldæg for Danmark, fordi vores teknologi vil blive bredt efterspurgt rundt omkring i verden.

   SVM-regeringen vil indføre statsstøtte begrundet med, at andre nationer opstiller VE med statsstøtte, hvorfor vi i Danmark så også er nødt til det. Der røg guldægget vist. Hvis de danske produkter kun kan sælges med statsstøtte, som vi jo alle kommer til at betale en del af, har vi ikke en sund og god forretning.

   Jeg er ikke økonom, men når en virksomhed kun kan eksistere med hjælp udefra, kan den pågældende virksomhed vel ikke være særlig god til at tjene penge – eller hvad ?

   Måske er det bedre, hvis vi satsede på et erhvervsliv, som kan tjene penge selv, og i kraft af kvalitetsprodukter med et godt dækningsbidrag kan bidrage til at skabe sunde og gode arbejdspladser og et stabilt højt beskatningsgrundlag til gavn for den danske velfærdsstat. Jeg kan ikke lade være med at få en association til fordums tider, hvor Danmark jo også var en stolt nation ud i skibsfart med egne værfter med mange arbejdspladser. Vi har stadig dygtige rederier, men værfterne lukkede og skibene købes i udlandet.

 3. Dines Jessen Petersen

  “På markedsvilkår”!
  Topsøs fabrik ved Herning til 2 milliarder kr. er netop tildelt 630 millioner kr. i støtte.
  EU-fonden for retfærdig omstilling har 636 millioner til uddeling, bl. a. er 190 millioner tildelt “Udvikling af brun raffinering (Pyrolyse), 50 millioner er tildelt “Erhvervsfyrtårnet for Nordjylland”, 52,6 millioner er tildelt “Erhvervsfyrtårnet for grøn energi og sektorkobling i Sydjylland”.
  Jeg synes der bør lovgives om, at virksomheder og organisationer der har modtaget eller modtager offentlig støtte, skal annoncere dette på deres hjemmeside, det vil have demokratisk værdi.

  • Hans Henrik Hansen

   “Topsøs fabrik ved Herning til 2 milliarder kr. er netop tildelt 630 millioner kr. i støtte”

   – en sådan oplysning kalder gamle erindringer frem!:

   “Den kendte og omstridte professor Birgitte Ahring, der for bare trekvart år siden var ude i stormvejr og blev fritstillet fra Danmarks Tekniske Universitet, har endnu engang demonstreret sin evne til at tiltrække forskningsmidler, skriver fagbladet Ingeniøren. Forskningsstyrelsen under Videnskabsministeriet har netop bevilget hende 16,9 millioner kroner til at udvikle et CO2-neutralt integreret bioraffinaderi.
   På bioraffinaderiet skal der ikke bare fremstilles andengenerations biobrændstof, men også foder, antibiotika og tilsætningsstoffer til foder og fødevarer. Ingeniørens nettjeneste har forgæves forsøgt at få Birgitte Ahring til at uddybe projektet…”

   https://www.information.dk/indland/2008/11/penge-omstridt-professor?lst_tag

   Mere om sagen her:

   https://vbn.aau.dk/da/clippings/birgitte-ahring-og-biogasol

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*