Debatindlæg, Klima i Medier

Der er ingen klimakrise

Dagbladet Information efterlyste i slutningen af juni forslag til kronikker her i sommerens agurketid. Efterlysningen, der var udsendt af en Niels Ivar Larsen, kom bl.a. på Facebook med følgende formulering:

En orkan, tegn på klimakrise?

Agurketid. Er der ikke nogen, der har lyst til at skrive nogen virkelig gode kronikker til Information? Så send jeres forslag til mig på nil@information.dk

De må gerne være causerende, poetiske og lidt hævet over døgnets kævl. De skal helst fortælles os noget, vi ikke vidste og fremføre nye argumenter, der sætter nye retninger for debatten (i det omfang de handler om konfliktstof).

UPDATE: Ja, der vil være et honorar, når jeg rækker ud til dem, der tilbyder sig, vi aftaler emne, og kronikken antages.

Information var i sin tid den eneste avis, der ville trykke et debatindlæg i anledningen af udsendelsen af bogen “Klimaplan 2030 – Realisme eller Utopi?”, og det siges, at der en gang i mellem er lidt højere til loftet der. Det var vel så forsøget værd at komme med et bidrag vedr. klimasagen. Nu her, godt en måned senere, har undertegnede imidlertid stadigvæk ikke fået nogen som helst reaktion fra Niels Ivar Larsen, heller ikke efter en høflig rykker. Mon ikke det trods alt var for skrap kost for Information?

Men her kommer kronikken, måske er der nogle af læserne her, der kan bruge den i andre sammenhænge?

Klimakrisen

I medierne er der ikke megen tvivl. Vi står midt i en klimakrise, en af de alvorligste udfordringer i menneskehedens historie. Der er oversvømmelser og tørke mange steder på Jorden, og de er både alvorligere og forekommer hyppigere end før i tiden. Frygtelige orkaner rammer kysterne rundt omkring, og naturbrande hærger i hidtil uset omfang. Selv de 3 ugers tørke i juni måned herhjemme er også en følge af klimaforandringerne og det bliver kun værre i fremtiden.

Klimakrisen er et resultat af vores enorme forbrug af kul, olie og naturgas, der ved afbrændingen producerer CO2, der hober sig op i luften. CO2 virker som en drivhusgas og forøger den globale temperatur, og det er igen årsagen til alle de frygtelige tilfælde af ekstreme vejrbegivenheder.

Sådan omtrent ser situationen ud, hvis man lytter til politikerne, diverse kendisser eller medierne over en bred kam. Men er det også virkeligheden?

Lad det være slået fast med det samme, at det er korrekt, at der har været en stigning i atmosfærens indhold af CO2. Det er ca. 50% forøget i forhold til tiden før år 1900. Der er heller ingen tvivl om, at denne stigning er forårsaget af menneskenes forbrug af kul, olie og gas, de såkaldte fossile brændstoffer. Ligeledes er det ubestrideligt, at vi har set en stigning i den globale temperatur, som man måler den på Jordens overflade. Temperaturen er steget med ca. 1 grad celsius siden 1850. Klimaet har også forandret sig, i hvert fald lokalt rundt omkring på Jorden. F.eks. er de danske vintre gennemgående blevet mildere med mindre sne. Den stigende temperatur året rundt har bl.a. bevirket, at vi nu kan dyrke majs og vin med succes i Danmark, det var sværere for 50-100 år siden.

Tilsvarende har andre lande også oplevet ændringer i deres lokale klima, men langt fra altid til det værre. Nogle steder har man fået lidt højere temperaturer, som i Danmark, men samtidigt mere nedbør, hvilket har været godt for naturen og landbruget.

FN’s Klimapanel, IPCC, har i den seneste rapport redegjort for netop udviklingen i nedbør, regn og sne globalt, og konklusionen er, at der ikke har været nogen generel tendens i hverken den ene eller den anden retning. Der er egne af Verden, hvor man har haft tørke i nogle år, men de perioder er så afløst af år med mere nedbør, og over længere tid er der ikke nogen klar tendens. F.eks. var der tørke i Østafrika nogle år, og billederne af sprukne marker gik Verden over, men i år vendte billedet og Østafrika fik masser af regn. Det samme skete med tørken i det vestlige USA, herunder Californien, den stod på i flere år, men er nu afløst af mere end rigelig nedbør i form af regn og sne.

Men hvad så med tilfældene af ekstremvejr, f.eks. storme, naturbrande og oversvømmelser? De bliver kædet sammen med klimaforandringerne og den globale opvarmning, og området er genstand for en betydelig forskningsaktivitet.

Der er klimaforskere, der har specialiseret sig i netop denne kobling mellem temperaturstigningen og ekstremvejret. På engelske kaldes det attribution science, på dansk ”sammenkædnings-videnskab”. Forskerne lægger ikke skjul på, at de meget gerne vil have resultaterne hurtigt ud, helst mens stormen stadigvæk raser, eller vandet står højt. Det betyder, at der skal arbejdes i eksprestempo, og forskningen kan således ikke nå at blive fagfællebedømt, som jo ellers er en ufravigelig bestanddel af seriøs forskning.

Sammenkædningsforskningen benytter sig primært af de store klimamodeller, der køres på supercomputere. Teknikken går i korthed ud på at simulere f.eks. en orkan med de nuværende forhold på Jorden, og derefter at regne på den samme orkan i et tilfælde, hvor CO2-indholdet i atmosfæren er nede på år-1900 niveau og den globale temperatur tilsvarende mindre. Resultatet vil ofte være, at orkanen i det tilfælde var en smule svagere og ville anrette mindre skade. Man kan også regne sig frem til, at den faktiske orkan ville optræde mere sjældent under 1900-tals-betingelserne.

Det er jo en noget spekulativ metode, da resultaterne altid vil afhænge af alle de valg af input til computeren, som forskerne foretager. Input kan i princippet justeres, indtil man får det ønskede resultat. Men ønsker forskerne virkeligt at den globale opvarmning skal have gjort ekstremvejret værre? Det gør de faktisk, i deres artikler lægger de ikke skjul på, at et af formålene med deres arbejde netop er at højne offentlighedens bevidsthed om klimakrisen.

Men det er værd at bemærke, at sammenkædningsresultaterne alene viser en (mindre) forøgelse i styrke og/eller hyppighed af de ekstreme begivenheder. Det er en vigtig pointe, fordi mange giver udtryk for, at vi slet ikke ville have de tilfælde, hvis det ikke var for vores udledninger af CO2. Hvis vi kunne stoppe udledningerne og bringe atmosfærens indhold af CO2 ned igen, så ville der slet ikke forekomme flere storme, oversvømmelser eller naturbrande. Spørg f.eks. en klima-aktivist, én af dem der smider tomatsuppe på dyre malerier, og det vil være det svar, du får.

Det er jo en helt forfejlet og naiv tankegang. Den afspejler en total uvidenhed om fortiden, hvor menneskene altid har været hjemsøgt af storme, skovbrande og oversvømmelser. Ligeledes har der gennem historien utallige gange forekommet tørker af kortere eller længere varighed.

Det faktum giver os så en anden indgangsvinkel til spørgsmålet om sammenkædningen. I stedet for at kigge på computermodeller kan man se på statistikkerne over ekstremvejr gennem tiderne. De fleste optegnelser går mindst 100 år tilbage i tiden, og i nogle tilfælde har man data, der dækker endnu længere tilbage. Det videnskabelige spørgsmål, man kan stille sig selv, er, om vi i takt med det stigende CO2-indhold i atmosfæren kan se en stigning i antallet og styrken af ekstreme vejrbegivenheder?

Det korte svar er nej. F.eks. er der udført grundige studier af antallet af orkaner, der optræder i Atlanterhavet. Der er store variationer fra år til år, men hvis man f.eks. ser på orkanernes samlede energi, dvs. deres evne til at ødelægge, så er der faktisk tale om et fald fra år 1900 til nu. De kraftigste orkaner er ikke forekommet for nyligt, den værste af dem alle ramte den amerikanske by Galveston i år 1900!

Tyskland var forrige år ramt af store oversvømmelser, men heller ikke de var noget usædvanligt, når man ser på statistikken. Oversvømmelser er kommet med jævne mellemrum, og hvis de i dag måske anretter lidt mere skade, skyldes det primært, at man har tilladt mere og mere byggeri i de truede områder, og samtidigt forsømt den nødvendige forebyggende planlægning. Det samme gælder sidste års tilfælde i Pakistan, der også blev meget omtalt i medierne, men hverken i omfang eller skader var de oversvømmelser værre, end hvad man har set mange gange før.

Det samme gør sig gældende med naturbrandene. I USA er der statistik, der går tilbage til 1926, og her var der langt større arealer, der blev ramt i 1930-erne, end der er i nutiden.

Klimaforskernes computermodeller forudsiger, at det bliver værre i fremtiden, det kan ingen vide med sikkerhed. Men til gengæld har vi ikke nogen ”klimakrise” i dag, det er sikkert og vist!

Del på de sociale medier

21 Comments

 1. Vores for svage og utilstrækkelige EL-net vil vise sig, når de mange EL-biler skal lade op.
  Så vil det pludseligt ikke kunne trække det.

  J. O. P.

 2. Ja vind, sol eller A-kraft,
  Så har vi et EL-net med for tynde og for få kabler
  det kan ikke bære at samtlige vindmøller kører
  og så kan det jo nok heller ikke bære et par højeffektive A-kraftværker…
  Det skal jo under alle omstændigheder ordnes først,
  og det bør man gøre NU !!!

  J. O. P.

 3. “Det er jo en noget spekulativ metode, da resultaterne altid vil afhænge af alle de valg af input til computeren, som forskerne foretager. Input kan i princippet justeres, indtil man får det ønskede resultat. ”

  Enig!

  Man kan mene om den grønne omstilling hvad man ønsker, hvor et evt. grønt dansk bidrag under alle omstændigheder ikke har nogen målelig effekt på en global atmosfære.

  Herunder endnu et eksempel på hvordan man kan bestille en ikke videnskabelig rapport, der så efterfølgende kaldes for videnskab, og bruges til at retfærdiggøre en politik man ønskede før rapporten blev bestildt.

  Den brede befolkning har ikke mange chancer for at gennemskue at regeringen på denne vis systematisk misbruger og udnytter institutioner og titler folk generelt har tiltro til, et farligt spil hvor man koldt og kynisk sætter tilliden til hele systemet i spil, med de konsekvenser der følger med den strategi.

  Er der noget at sige til at politiker leden breder sig?

  “Socialdemokratiets klima- og energiordfører Lea Wermelin baserer sin atomkraftmodstand på én rapport. Dog følger undersøgelserne bag slet ikke den videnskabelige metode tilstrækkeligt”

  “Sagen er symptomatisk for en generel tendens i den danske klimadebat. De røde partier siger ét, men gør i praksis noget andet.”

  “Men undersøgelsen følger slet ikke den videnskabelige metode, fordi det for det første ikke er fagfællebedømt, for det andet fordi beregningsmodellerne ikke er åbne for efterprøvelse, og for det tredje fordi deres inputdata til beregningerne er blevet kritiseret fra flere kanter.”

  https://www.information.dk/debat/2023/08/liberal-alliance-wermelin-reducerer-klimavidenskaben-rapport-atomkraft

 4. Her i sol og vind´s hjemland, skal vi jo også huske at fordele sol og vind lige.

  Det den politiske elite kalder en klimakrise, kan alle dem der bor i bolig/telt/på gaden, landmænd, skibsredere, dansk natur og ja hele Danmark vel også kalde en klimafest. En forside af medaljen det ikke er populært at snakke alt for højt om.

  Landmændene kan høste og høste nye afgrøder som aldrig før, til gavn for betalingsballancen og biodiversitet udenfor landets grænser.
  https://www.raeson.dk/2021/professorer-tiden-er-inde-til-at-udfase-den-store-danske-import-af-sojaskraa-og-satse-paa-danskproduceret-protein/

  Skibsrederne kan holde en kæmpe fest, hvis Nordvest og Nordøst passagen åbnes.
  https://da.scienceaq.com/Geologi/1008023346.html

  Greenpeace, de grønne i Tyskland og den danske regering kan klappe i deres hænder over al den grønne natur der spirer frem lige nu.
  https://klimarealisme.dk/2019/03/21/jo-den-er-god-nok-verden-er-blevet-groennere-med-hastige-skridt/

  Og mht. boligopvarmning taler graddagene deres tydelige sprog, således at Brian Vad Mathiesen fra AAU ikke alene grundet argumenter om at danske huse nu er bedre isolerede, kan tage æren for et lavere forbrug til boligopvarmning.
  Brian må huske også at takke for CO2 udledningerne, hvis han mener disse er skyld i at vi heldigvis har færre graddage, og hvis han ønsker at optræde som en troværdig energi professor der ikke præsenterer tingenes tilstand med et regerings venligt bias, men balanceret.

  Således er graddag´s normalen fra 1991 – 2020 2.552 graddage, et tal der for 22/23 er faldet med ca. 13% til nu 2.227 graddage

  https://www.teknologisk.dk/ydelser/graddage/pressemeddelelse/492?gclid=CjwKCAjww7KmBhAyEiwA5-PUSsgeF4uTcMy9XBjzwkROQxUJYUEnqOf55XO6ebTDBg0lDcUWHygqNRoCED0QAvD_BwE

  Så hvis magteliten påstår at vi har en menneskeskabt global opvarmning grundet CO2 udledninger, må det nødvendigvis også betyde at vi kan fejre alle de positive ting mere CO2 i atmosfæren bidrager med.

  Og sjovt nok, så medfører mere CO2 i atmosfæren jo at der udledes mindre og optages mere CO2 på flere fronter. Nogle selvregulerende mekanismer det heller ikke er populært at snakke for højt om, og selvregulerende mekanismer regeringen aktivt bekæmper med vores ikke bæredygtige skovhugst til et voldsomt og ikke bæredygtigt biomasse / gavntræ´s overforbrug.

  Jeg tror jeg vil lade champagneproppen flyve næste gang varmeregningen skal betales, der takket være de færre graddage på det sidste, og ikke takket være regeringens blindgyde energipolitik, kunne have været endnu højere. Færre graddage vi i henhold til regeringen kan takke vores CO2 udledninger for.

  Gad vide hvad den til den tid siddende regering vil sige når næste istid ankommer…måske at vi i en fart skal se at få støvet alle kulkraftværkerne af, så vi hurtigst muligt kan få pumpet noget klimaregulerende CO2 ud i atmosfæren?
  I så fald går det jo ikke at vi nu brænder alle de tyske brunkul af som backup til vind og sol….de kan komme til stor nytte senere.

 5. JENS JAKOB KJÆR

  Aviserne siger de er uafhængige, men det er de ikke. Det lever af mediestøtte fra staten og EU. Det er derfor de alle sammen skriver det samme. Det er ikke nyheder de bringer, men politisk propaganda. Aviserne var en gang folkets stemme, men det er ikke tilfældet mere. Nu er aviserne myndighedernes stemme, folkets fjende.

  • “Aviserne var en gang folkets stemme, men det er ikke tilfældet mere. Nu er aviserne myndighedernes stemme, folkets fjende.”

   Helt enig, samfundsudviklingen hvor mere og mere, for skatteydernes midler vel at bemærke, bliver infiltreret i regeringens (og EU´s) statspropaganda er mildest talt uheldig. Er det hvad man i folketinget kalder sammenhængskraften? limen der klæber os alle sammen til den samme løgn?

   Vi skal ikke længere se på hvem der laver aviserne, men hvem der betaler for at avisen laves.

   Således kan man også lige nu på det skatteyder finansierede DR´s folketingskanal se genudsendelser hvor statspropagandaen gentages igen og igen. Senest med Statsministeren der udtaler at Danmark sammen med andre lande, ude fra Nordsøen snart kan levere grøn EL til halvdelen af Europa!!!!

   Det var da noget af en påstand fra en statsminister…mon ikke der snart skal indkaldes til spørgerunde for fejlinformation af folketinget, og efterfølgende uddeles en næse?

   https://www.ft.dk/da/aktuelt/tv-fra-folketinget/tv_kanalen_folketinget

   • Svend Erik Holm

    😁 Absolut enig!
    Man kan sige meget skidt om statsstyrede medier… Mon ikke man også sige en del negativt om mediestyrede stater. (DK inkl.!)

   • Ministeransvarlighedslovens paragraf 5, stk. 2 er ganske klar i sin ordlyd.

    En minister kan straffes, hvis han eller hun “giver Folketinget urigtige eller vildledende oplysninger eller under Folketingets behandling af en sag fortier oplysninger, der er af væsentlig betydning for tingets bedømmelse af sagen”.

  • Per Mikkelsen

   Det er simpelthen ikke i orden med den unuancerede mistænkeliggørelse. Du forstår ikke hvordan mediestøtten fungerer. Den giver netop uafhængige medier, der ikke kan købes af politiske interesser. Se blot på UK og USA, hvor Murdocks rent kommercielle medier fordærver offentligheden, fordi de drives som ren forretning. Her findes ingen presseetik (som i DK) og af de fem nyhedskriterier, er det primært sensationskriteriet, der vælges. I USA kan en politiker (med penge) købe sig ind på redaktionen. Det er utænkeligt i DK.

  • Per Mikkelsen

   Mediestøtten gør dem netop uafhængige. Påvirkning fra (betalende) virksomheder og lobbyer ses først, når mediernes økonomi bliver presset. Tag lige et kig på UK og USA. I Danmark er der råd til afslørende graverjournastik. Se f.eks. den seriøse regeringskritik dagbladet Information er i stand til at rulle ud gang på gang. Her er bestemt ingen politisk/statslig propaganda. Tvært imod er kritikken veldokumenteret og ubehagelig for magthaverne. Noget andet er, at en sådan frihed giver læserne mere indflydelse. Hvad redaktioner på dagbladene finder relevant og aktuelt afspejler “folkets stemme” mere end myndighedernes.
   Derfor er det også livsvigtigt for demokratiet og den fri debat, at borgerne betaler abonnementer og ikke lader de “gratis” algoritmemedie styres deres adgang til informationer.

 6. John Niclasen

  Den højeste temperatur målt på Jorden var i 1913, hvor der blev målt 56,7°C i Death Valley, USA, på den Nordlige Halvkugle.

  Den laveste temperatur målt på Jorden var i 1983, hvor der blev målt -89,2°C ved Vostok Basen i Antarktis, på den Sydlige Halvkugle.

  Hvis det bliver varmere, hvorfor bliver der så ikke sat en ny rekord for højeste temperatur? Hvorfor er rekorden for den laveste temperatur meget nyere end den højeste?

  Flere fakta:
  https://www.klimadebat.dk/forum/klimarealistisk-kronik-d12-e4318.php#post_91223

 7. Ole Gerstrøm

  Energi er et livsnødvendigt grundlag for vor civilisation. Men “Vi skal vænne os til …” lyder det. Hvem er herskeren? Tænk om fornuften kunne herske. På Åbenrå havn stod et top-moderne kulkraftværk med state of the art røgrensning. Det blev revet ned for nylig. I 1984 åbnede Mærsk McKinney og Prinsen for hanerne på Thyra feltet, som kunne dække landets behov for olie og gas. Vi havde forsyningssikkerhed. Lige nu er feltet til årelang service. Det har man vidst i mange år ville komme. Men ingen erstatningsudvinding blev etableret. Folketinget har besluttet, at energiudvindig fra Nordsøen skal slutte i 2050. På grund af den livsnødvendige CO2! Men: “02/26/14 Canadian ecologist Patrick Moore, Greenpeace Co-Founder, siger ‘No Scientific Proof’ Climate Change Is Caused By Humans. Climate change, the warming of Earth’s surface temperature over the last century, is not caused by humans.“There is no scientific proof that human emissions of CO2 are the dominant cause of the minor warming of the Earth’s atmosphere over the past 100 years,”

  • “Energi er et livsnødvendigt grundlag for vor civilisation. ”

   Så sandt som det er sagt, og langt de fleste mennesker har sikkert ikke den fjerneste ide om hvor store mængder energi der i fremtiden kræves hvis vi alle skal have et godt liv, hvad f.eks. GW eller TW betyder, samt hvordan man realistisk fremskaffer den nødvendige mængde energi.

   Atomkraft-ja-tak har lavet en samling gode analyser det er værd at studere lidt nærmere, herunder lidt klip og et link til en af dem.

   Atomkraft-ja-tak har som udgangspunkt en grøn vinkel til kernekraft, men det gode ved kernekraft er at man ikke behøver at være grøn for at gå ind for det, kernekraft er noget alle bør kunne samles omkring idet der er så mange andre gode grunde til at spalte og fusionere atomer, herunder at planetens primære energiforsyning før eller siden nødvendigvis må blive kernekraft, hvis man regner lidt på tingene…så hvad er pointen i at kæmpe imod det gode og uundgåelige?

   “Lavenergi-løsningen er en klimaskadelig og inhuman utopi: Fremtidens enorme energibehov kan kun mødes med atomer”

   “Det globale energiforbrug stiger eksplosivt og vil være fordoblet i 2100 | Energi driver udvikling og er grundlaget for moderne samfund. Fattige lande efterspørger mere energi, og rige lande kan ikke reducere energiforbruget | Det er inhumant at ønske at fastholde udviklingslandes lave energiforbrug. Alle skal ud af (energi) fattigdom | Vi får brug for endnu mere ren energi, hvis vi skal lave en grøn energiomstilling | Kun atomkraft kan levere de enorme mængder ren energi uden at industrialisere naturen.”

   “Med andre ord kræver maskiner, transport og industri drevet af PtX brændsel omtrent dobbelt så meget original energi, som deres fossildrevne konkurrenter. En undersøgelse fra den norske klimaforening har vist, at det ville kræve op mod 11.000 terawatt-timer (TWh) strøm at producere nok PtX (ammoniak) til at drive verdens skibsfart. Skulle disse 11.000 TWh produceres med landvind, ville det kræve en vindmøllepark på størrelse med det meste af Europa:”

   https://www.atomkraft-jatak.dk/lavenergi-loesningen-er-en-klimaskadelig-og-inhuman-utopi-fremtidens-enorme-energibehov-kan-kun-moedes-med-atomer/

 8. allan astrup jensen

  Informations afvisning af denne ret uskyldige kronik er overraskende, da avisen altid har påstået, at den var saglig og uafhængig af særinteresser. Hvis dette var sandt, og man ikke tog parti for “klimalobby’en”, kunne avisen jo belyse klimasagen dybere og fra flere modstridende synspunkter og være forum for vigtige samfundsmæssige diskussioner, som også kunne øge antallet af læsere. Hvorfor læse Information, hvis der står det samme som i alle de andre aviser?

  • Sådan er det med det

   Informations ansvarlige for klimaet er inkarneret modstander af atomkraft – og var medstifter af OOA, – de bliver aldrig uvildige, når emnet er energi og klima.

 9. Torben Lunn

  Hej Søren,
  Du undrer dig over at din kronik ikke er blev antaget. Måske det skyldes, at den er for videnskabelig … eller berører for mange facts/emer … eller mangler humor/selvironi …
  Artiklen er absolut læseværdig og som sædvanligt fra din hånd af høj kvalitet. Måske er den for avanceret i forhold til Informations læsere, som sandsynligvis hælder til den grønne side.
  Tænk på Peder Lålles ordsprog: “Det kræver megen lempe at få vognstang op i muserøv!”

 10. Medieverdenen og politikere lever af “katastrofer”, der dels kan sælge annoncer, dels kan holde vælgermassen beskæftiget mellem valgene.
  Forskere lever af eksponering, der kan holde forskningsmidlerne flydende.

 11. Ja helt enig, sålænge man fortsætter årtiers aktive bekæmpelse af grøn grundlast i ind og udland og blokerer for privat grøn grundlast, samtidig med at 2/3 af vores VE (Biomasse og gavntræ afbrændinger) kun er VE hvis man benytter sig af kreativ bogføring, og altså ikke er VE i den virkelige verden (hvad de jo udmærket godt ved inde på borgen). Ja så kan den danske klimakrise jo nok ikke være så alvorlig en krise endda.

  Præcis som biodiversitets og så mange andre kriser borgen har fostret, åbenbart heller ikke er så alvorlige, at dømme udfra regeringens ageren, hvis man for en kort stund kigger gennem den tykke statspropaganda.

  https://www.youtube.com/watch?v=aYm7wCCrE-M

  Regeringen elsker jo at piske alt op til kriser, hvorfor danskerne har lært at krise blot betyder at regeringen mangler en undskyldning for at få gennemført lidt mere tåbelig politik, hvor regningen efterfølgende naturligvis bare sendes videre til danskerne.

  Så skal vi ikke bare glæde os over at planeten bliver grønnere og grønnere, at de danske landmænd får masser af gratis gødning serveret med vestenvinden (udenom EU gødningsregnskabet), at vi kan dyrke nye afgrøder inkl. protein afgrøder så vi kan skære ned på soyabønne importen, samt at den næste istid (der jo ville være en stor klima bekymring for Danmark), måske bliver et par grader varmere, samt at vi måske kan håbe på at få lidt færre graddage, hvorved et varmere Dansk klima vil spare CO2 udledninger i Danmark ;-).

  https://fvm.dk/foedevarer/handling-mod-afskovning/soja

  Fortsat god sommer, og husk at nyd varmen.

 12. Hans G Petersen

  UN and IPCC on same page?

  Could someone invite Mr. Skea to talk to Mr. Guterres, boss of the UN?

  Mr. Guterres recently told us all 8+ billion folks on this planet, that we would boil shortly. Due to hot climate, provoked by man’s excessive CO2 emissions.

  This seems to contradict the latest insight from Mr. Skea, IPCC boss, mentioned here.

  Many of us ordinary souls do not see any climate crisis. Energy crisis, yes. Not climate.

  IPCC and UN – on the same page? Are they?

  It might be helpful if UN and IPCC shared the same view on current, imminent and future climate prospects. This seems not to be the case as per now. UN and IPCC are – essentially- in the same ‘house’, ¿no?

  After all, the facts havent changed, have they?
  So, interpreting the facts and attributing man-selected input values in computer models to calculate future climate/temperatures should
  be transparent, reasonable and fairly straightforward.

  Could we have UN and IPCC aligned on the climate issue? Pls?

  Are we all doomed – shortly – or not?

 13. Hans Henrik Hansen

  “Men her kommer kronikken, måske er der nogle af læserne her, der kan bruge den i andre sammenhænge?”

  – tak for dén, den er jo også næsten bedre på internettet, hvor det er muligt at medtage relevante henvisninger.

  Jeg bemærker iøvrigt, at selv IPCC nu åbenbart så småt begynder at mane til besindighed:

  “In interviews with German news media over the weekend the new head of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) said it was wrong and misleading for climate activists to imply that temperature increases of 1.5 degrees Celsius posed an existential threat to humanity.
  “The world won’t end if it warms by more than 1.5 degrees,” Skea told Der Spiegel.

“If you constantly communicate the message that we are all doomed to extinction, then that paralyses people and prevents them from taking the necessary steps to get a grip on climate change,” he said”

  https://mailchi.mp/bc61aeb1abd5/new-ipcc-chairman-is-right-to-rebuke-misleading-climate-alarm-197755

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*