Debatindlæg, Drivhusgasser

Kogalskab

Klimasagen har medført mange bemærkelsesværdige fænomener i vore dages samfund. Troen på en farlig global opvarmning fremkaldt af menneskehedens forbrug af kul, olie og gas, har resulteret i en eksplosiv vækst i forskningen inden for alle mulige emner relateret til klimaet.

Metan anses for at være en kraftigt virkende drivhusgas, og derfor er der fokus på de kilder til metan, der måtte være. En af dem er køer, som i forbindelse med deres langvarige fordøjelse udleder metan. Det har bragt kvæghold og landbruget i f.eks. Klimarådets kikkertsigte og der må ”gøres noget”.

For at kunne gøre noget er man dog nødt til at kende til, hvor stort problemet reelt er. Dvs. man skal svare på spørgsmålet: ”Hvor meget metan udleder en ko?”

Den problemstilling har resulteret i omfattende forskning, og masser af bevillinger er brugt til at måle, analysere, opstille modeller osv. Det er kræfter, der kunne have været brugt på noget andet, hvis ikke det var for troen på klimakrisen.

Hvis man ikke anså klimaet for nogen trussel, ville man jo heller ikke interessere sig for kvægets metanudledning, og ingen ville betale for at få sat tal på den. Men nu er vi her, og i det følgende skal der kort citeres fra en rapport om dette fascinerende emne. Den har nogle år på bagen, men citeres stadigvæk, f.eks. af Klimarådet.

Man kan udregne koens metanudslip mere eller mindre detaljeret, dvs. hvor man medtager flere eller færre faktorer. Grundlæggende vil metanudslippet vel være et resultat af koens genetik, den føde koen indtager, mikroorganismer i koens mave, jordbundsforhold (ved græsning) osv. Rapporten:

[De] 3 niveauer afhænger af hvor godt et datagrundlag man har i det pågældende land og benævnes Tier 1, 2 eller 3, hvor Tier 1 er den simpleste regnemetode og Tier 3 er den mest komplekse og dataafhængige metode. De 3 metoder tager udgangspunkt i hvor stor en andel af koens bruttoenergioptag (BE), der udskilles som metan. Tier 1 anvender således en emissionsfaktor på 6,5% (Ym) og et antaget BE, hvilket medfører en estimeret metanproduktion på 109 kg/ko/år i VestEuropa (IPCC, 2006). Ved anvendelse af Tier 2 og specielt Tier 3, kræves der mere information til fastlæggelse af Ym i forhold til foderets fordøjelighed og næringsstofindhold.

Nøjes man med Tier 1-niveauet kan man indberette Danmarks metanudslip simpelthen ved at gange antallet af køer med en passende Ym. Det foregår således:

Danmark indsender hvert år en statusrapport over den danske drivhusgasemission til UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) som en del af Kyoto-aftalen. Som standard anvendes en emissionskoefficient på 6,5% af BE for kvæg; undtaget er intensivt fodrede dyr, som er defineret ved en kraftfoderandel på >90%, hvor Ym er fastlagt til 3% (IPCC, 2006). Ved beregning af Danmarks emission anvendes i stedet en Ym på 5,94% for malkekøer og denne faktor er fastlagt ud fra beregninger i Karoline-modellen på baggrund af foderplaner fra ca. 15% af Danmarks malkekøer samt foderroearealet i Danmark.

Man bemærker den uhyre nøjagtige faktor: Ikke 5, ikke 6, men derimod præcist 5,94! Hvordan mon man er nået frem til den?

Det viser sig med det samme, at det er meget svært at måle. Der findes forskellige metoder, men dels er det svært at få samlet al metanen sammen fra koen, og dels kniber det med bagefter at kunne sige, at forsøgets resultater kan generaliseres ud på en hel flok forskellige dyr, der lever under forskellige forhold.

Men der er stor interesse for at kunne måle noget, bl.a. fordi der jo eksperimenteres med tilsætningsstoffer til foderet med det formål at nedbringe metanudsendelsen. Mere herom nedenfor. Først nogle målemetoder. Den første foregår i laboratoriet, langt væk fra koen:

Foderstoffer og evt. additiver inkuberes med en blanding af vomvæske og buffer ved 39oC i f.eks. 48 timer. Den gas der produceres under inkubationen opsamles og mængden måles. Gassens sammensætning analyseres enten løbende under forsøget eller i den samlede gasprøve til slut. Samtidig kan man måle in vitro [i laboratoriet] fordøjelighed af fodermidlerne.

Ulempen ved metoden er, at det kun efterligner vom-fermenteringen, så emission og fordøjelighed på heldyrs-niveau opnås ikke. Under normale omstændigheder tages der heller ikke hensyn til den længerevarende adaptation af vommens mikroorganismer til det aktuelle fodermiddel.

Litteraturen [indeholder] eksempler på både god overensstemmelse mellem indledende forsøg og efterfølgende forsøg [med dyr], og eksempler på det modsatte.

Dernæst er der naturligvis metoden med at bygge et helt kammer, som koen så skal stå i et stykke tid, og hvor al luft opsamles og analyseres (fig. 1):

Fig. 1: Kammer til måling af koens emissioner

På Århus Universitet blev der i foråret 2010 bygget fire kamre baseret på ovenstående princip. Kamrene er 183 cm bredde, 245 cm høje og 382 cm lange og volumen er ca. 17 m³. Kamrene er bygget af et stålskelet hvorpå der er monteret transparent plexiglas. Kamrene blev bygget i en eksisterende stald for at sikre optimal dyrevelfærd og foderoptagelse. Den indgående luft tages fra stalden igennem en åbning i bunden af kammeret. Udover metan måles koncentration af ilt, CO2, og brint i både kammerluft og staldluft.

Gennemførelse af kombinerede forsøg med måling af metan og fordøjelighed tager fire uger per foderration – heraf går de fire dage til måling af metan.

Systemets største problemer er dels at opbinding af dyrene kan ændre deres adfærd og at
foderoptagelsen i kamrene kan være reduceret, hvis dyrene ikke er vænnet til betingelserne. I kamrene etableret på AU er der målt samme foderoptagelse for dyrene i og udenfor kamrene.

Igen er problemet naturligvis, at forsøget ikke er særligt ”naturligt”, og man kan diskutere, hvorvidt det overhovedet repræsenterer virkeligheden.

En mere dramatisk metode er baseret på en gas bestående af svovl og fluor, SF6, på ”kemisk” kaldet svovlhexafluorid. Metoden skulle have den fordel, at koen her kan bevæge sig frit, f.eks. på marken, under målingen. Man bruger et lille rør med en membran i den ene ende. Røret fyldes med SF6 og lukkes. Derefter opbevares det ved 39oC i gennem længere tid. Undervejs måler man udslippet af SF6 gennem membranen og på et tidspunkt bliver det konstant. Derefter putter man røret ind i koens mave, hvorpå man i ny og næ kan analysere koens udåndingsluft. Den vil indeholde metan og en vis mængde SF6. Da man kender mængden af SF6 pr. tidsenhed, kan man direkte omregne til en mængde metan pr. samme tidsenhed og derefter gange op til f.eks. et døgn. Rapporten skriver herom:

Det største problem med denne metode er, at afgivelsen af SF6 ikke er konstant. Undersøgelser har vist at afgivelsen af gas fra rørene er en lille smule større i starten end i slutningen. Specielt i forsøg hvor rørene har ligget i vommen i lang tid kan forårsage fejlestimater.

Desuden ligger der et etisk dilemma i at anvende SF6 til måling af metan-emission, idet SF6 i sig selv er en meget stærk drivhusgas, og at al emission af den derfor bør minimeres. Det er meget små mængder af SF6 der anvendes i forsøgssammenhæng, men konsekvenserne bør tages i betragtning.

Bemærk skrækken for at lukke lidt drivhusgas ud. Rapporten konkluderer da også:

SF6 er en meget stærk drivhusgas i sig selv og må ikke anvendes i Danmark, og dertil kommer, at SF6 metoden ikke er særlig præcis.

Der er andre metoder på banen, f.eks. optiske målinger af gasser omkring køerne ude på markerne eller målinger ved foderautomaterne inde i staldene. Fælles for dem alle er, at de ikke er særligt nøjagtige og ikke giver noget godt billede af køer ude i virkeligheden. Og alligevel bestemmes metanudsendelsen med en faktor med to cifre efter kommaet: 5,94.

Til løsning af det ikke-problem, som metanudsendelserne fra kvæg udgør, kigger man bl.a. på tilsætningsstoffer i foderet. Her er fedtstoffer de mest oplagte kandidater:

Generelt anbefales det ikke at overskride 6-7% fedt i rationen, da højere koncentrationer medfører nedsat foderoptagelse, fiberfordøjelighed og produktivitet, dvs. nedgang i mælkeproduktion. Hvis fedt bliver fodret i for høj koncentration, kan man derfor ende med den samme eller en øget mængde metan/kg.

Fedttilskud kan øge mælkeproduktionen og ved moderate tilskud øge mælkens fedtprocent, hvorimod mælkens proteinprocent reduceres ved fedttilskud, og dermed kan fedt:protein forholdet i mælken flyttes i uønsket retning.

Raps og rapsolie er en kandidat til fedttilsætningen, og fordelen er, at det er noget, der ikke skal importeres:

Resultaterne viser, at rapsfedt reducer metan uanset fysisk form. Der er gennemsnitligt reduktion af 11 % metan/kg [tørstof i foderet].

Endelig er der så spørgsmålet om koens genetiske forhold. Der findes jo flere racer af kvæg, både i dansk landbrug men også på verdensplan. Dertil kommer, at der ikke findes to køer med identisk genetik, så det er svært at lade enkelte forsøg repræsenterer en større flok dyr. Et eksempel på spredningen i forsøgsresultater er vist på fig. 2. Rapporten skriver:

Fig. 2: Det målte forhold mellem CO2 og metan i udåndingsluften på en stribe enkeltindivider af kvæg tilhørende to racer, Jersey og Holstein. CO2-indholdet i udåndingen må betragtes som relativt ensartet, så derfor er der meget stor forskel på metanmængden fra dyr til dyr.

Den største variable omkostning på besætningsniveau er udgiften til foder. Koens evne til at udnytte foderet bliver dermed en særdeles vigtig parameter for landmanden i jagten på et fornuftigt økonomisk resultat. En stor del af bruttoenergien, som koen optager ryger ud som metan, og dermed forringes fodereffektiviteten. I gennemsnit udledes 10% af den omsættelige energi som koen optager som metan. Der er dog en betydelig variation mellem køer på denne værdi. En del af denne variation må formodes at være genetisk lige så vel som andre kvantitative egenskaber som mælkeydelse, daglig tilvækst eller forskellige kropsmål.

Det er jo en fantastisk Verden vi lever i, hvor der er tid og råd til den slags arbejde, der ikke tilfører menneskeheden nogen som helst form for gavn. Den dag, klimasagen kollapser, vil der kunne frigives enorme mængder af forskningskapacitet, der så forhåbentligt kan kanaliseres over i mere nyttige retninger.

Please follow and like us:
Del på de sociale medier

6 Comments

 1. Henning Jensen

  Hej Søren.
  Ja Metan har en kraftigere klimaeffekt, men til gengæld ikke i så lang tid, da det nedbrydes meget hurtigere. Jeg savner bare nogle beregninger, hvor man modregner planternes optagne CO2, og det kan jeg ikke finde. Til gengæld kan jeg finde useriøs begrundelser for at det ikke skal modregnes. Det går hovedsagelig på at man jo kunne plante skov på det areal som kvæget havde brugt. 😀 Ja, det kan man, men det giver jo ikke mad til verdens voksende befolkning.

 2. martin sørensen

  jeg vil gerne henvise til professor Frank Mitloehners forskning som faktisk er specialist på dette her felt og den videnskabsmand, der kritiserede FAO-rapporten Livestock’s Long Shadow der faktisk er kilden til, hvorfor vi nu debattere kvæg som det primære klimaproblem,

  og Frank Mitloehner får faktisk medhold i sin kritik fra forfatterne af FAO rapporten Livestock’s Long Shadow, der så efterfølgende IKKE er blevet publiceret, nej man har fra mange kilder forsøgt at kompromittere professor Frank Mitloehner, ud fra logikken at han arbejder med landbrugene og derfor er utroværdig (en ret klasisk kritik i klimadebatten, og måden at gøre et udsagn utroværdigt på, ja det er faktisk en 101 i måden man gør det på).

  probement er bare at professor Frank Mitloehners forskning er bakket op af et hav af andre forskere.

  at hele måden man regner kvægets CO2 belastning på er forkert i rapporten fra FAO. som der så er gengivet i hele debatten efterfølgende, da vi har “djøf forskning” (man bygger på andres arbejde og bidrager meget lidt selv, og kalder det ny forskning og der er et HELVEDES stort hav af det lort ja havet består primært af det lort).

  professor Frank Mitloehner er en ægte vi-har-gummistøvlerne-på-og-spaden-i-hånd-grundforskeer på dette område. en ÆGTE forsker med ÆGTE reultater der MODBEVISER hele logikken fra FAO-raporten som værende bullshit

  https://en.wikipedia.org/wiki/Livestock%27s_Long_Shadow

  se et længere foredag med professor Frank Mitloehner her, han er tyskfødt amerikaner.

  https://www.youtube.com/watch?v=hdm_UHISFgs&t=12s

  • Henning Jensen

   Ja, man bruger mange penge på forskning til ingen verdens nytte. Det er da utroligt at ingen af disse højt betalte “forskere” har fået den lyse ide at: “hov, bør vi ikke modregne den CO2, som de planter koen har spist har optaget”. Næ det gør man ikke, for så ville det nok vise sig, at regnskabet endte i nul, eller måske nok mere metan, men til gengæld meget mindre CO2. Det nærmer sig videnskabelig uredelighed.

   • Søren Hansen

    Det er rigtigt at metanen oprindeligt stammer fra CO2 som planterne har optaget fra atmosfæren. Men da metan har en meget kraftigere drivhuseffekt pr. molekyle, går videnskaben ud fra at køerne derved bidrager til den globale opvarmning.

 3. Hans Henrik Hansen

  “Klimasagen har medført mange bemærkelsesværdige fænomener i vore dages samfund. Troen på en farlig global opvarmning fremkaldt af menneskehedens forbrug af kul, olie og gas, har resulteret i en eksplosiv vækst i forskningen inden for alle mulige emner relateret til klimaet”

  – her et ganske interessant interview med prof. Richard Lindzen:

  https://wattsupwiththat.com/2023/04/27/dr-richard-lindzen-exposes-climate-change-as-a-politicised-power-play-motivated-by-malice-and-profit/

  om magtspillet bag klimakampen. Kan også læses her:

  https://rclutz.com/2023/04/23/climate-sense-and-nonsense-lindzen-2023-04-20/

 4. Erling Petersen

  Meget enig!
  Vi har tidlige haft artikler her på siden, der stiller spørgsmål ved, hvor stor virkning metan har på mængden af klimagasser, og spørgsmål ved om klimagasserne har nogen alvorlig betydning for klimaet.

  Som følge af de første 30 års klimahysteri har vi flyttet en stor del af den energitunge industri til ”de fattige ulande”. Nu er det så landbruges tur til at holde flyttedag.

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*