Anden Energiteknologi, Klimapolitik, Klimarealisme i medierne

Klimafanatikere på krigsstien

Den Amerikanske Miljøstyrelse, EPA, er på jagt efter kraftværkerne i USA, der for de flestes vedkommende er fyret med kul eller naturgas. EPA er totalt overtaget af klimafanatikere, og deres primære formål med deres virke er at få nedsat landets CO2-udslip. De har prøvet i flere omgange, men løb ind i juridiske problemer. Det har dog ikke stoppet noget, og nu er de barslet med et forslag til nye regler om drift af kraftværkerne.

Hovedpunktet er, at kraftværkerne inden 2038 skal have reduceret deres CO2-udslip med 90% pr. fremstillet kilowatt-time. Eksisterende anlæg, der forventes at køre efter 2040, skal opfylde målet allerede i 2030. Det kan man jo i princippet kun gøre på to måder, hvis man ønsker fortsat at producere elektricitet på værkerne.

Enten skal man opsamle og deponere den udledte CO2 eller også skal man gå over til at bruge ”grøn” brint i stedet for naturgassen. Den ”grønne” brint vil så være fremstillet ved elektrolyse af vand, under anvendelse af strøm fra solceller eller vindmøller. 

Francis Menton fra The Manhattan Contrarian har kigget nærmere på tilfældet. Selve EPA’s oplæg er på 672 sider, men hertil kommer, at der har været en høringsfase, hvor der indløb bunker af svar. Blandt disse har Menton udvalgt to, fra topjuriser fra hhv. Ohio og West Virginia, begge er åbenlyst udarbejdet af sagkyndige personer.

Begge svar konkluderer, at opsamling og deponi af CO2 ikke er hverken mulig eller ”levedygtig”. Ohio-folkene skriver:

En gennemgang af 263 kulstof-opsamlings og deponerings-projekter gennemført mellem 1995 og 2018 viste, at flertallet fejlede, og 78% af de største projekter blev aflyst eller sat på hold. Efter studiet blev offentliggjort i maj 2021, lukkede det næstsidste kulkraftværk med opsamling og deponi denne aktivitet efter at have haft 367 uønskede stop i de tre år, anlægget kørte.

CO2-opsamling på et kulkraftværk, nu lukket ned.

Menton nævner herefter, at det sidste kørende opsamlingsanlæg er på et kulkraftværk i Canada. Det har som mål at opnå de 90% opsamling, som EPA generelt ønsker, men indtil nu er det gået meget dårligere:

Dette anlæg er det eneste i Verden tilknyttet et kulkraftværk. Og det har aldrig nået sin maksimale kapacitet. Man har også kæmpet med betydelige tekniske vanskeligheder igennem 2021 – i et sådant omfang, at værket slukkede for installationen i ugevis ad gangen. Som resultat har værket opnået 37% opsamling, selvom det officielle mål var 90%.

Hvad er problemet? Det viser sig bl.a. at bestå i, at opsamlingen i sig selv er meget energikrævende, både i strøm og varme, og jo højere opsamlingsgrad man ønsker, desto større er procentdelen af værkets energiproduktion, der går til opsamlingen. West Virginia skriver:

Kig på effektiviteten her i første omgang. CO2-opsamling bruger energi. Værket kan tage denne energi fra sin egen produktion. Men den fremgangsmåde gør værket mindre effektivt ved at forøge ”kannibaliseringen” af strøm, og CO2-opsamling kan mere end tredoble værkets normale tab. Det er grunden til, at forskerne konkluderede, at installering af CO2-opsamling vil nedsætte effektiviteten med op til 36%.  

Disse tal gælder for et system, der opsamler væsentligt mindre end 100% af CO2-en. Men hertil kommer den efterfølgende håndtering af CO2. Skal det være med et landsdækkende net af rørledninger, der kan transportere gassen til egnede deponeringssteder? Og hvad med de øvrige miljøforhold? West Virginia:

De foreslåede regler vil tvinge elværkerne og lokalsamfundene til at acceptere alle aspekterne ved CO2-teknologien uden helt at være klar over konsekvenserne. F.eks. har man ikke kendskab til helbreds- og miljøeffekterne af det amin-kemikalie, som EPA anbefaler, at man skal bruge til opsamlingen. Der foreligger ikke nogen analyser af dette spørgsmål.

EPA anbefaler brugen af aminmetoden til opsamlingen, det er formentligt også den bedst egnede til røggas fra skorstene med et relativt højt CO2-indhold. Men aminen skal bruges i kolossale mængder, og udslip undgår man næppe. Det bekymrer tilsyneladende ikke EPA, forblændet af CO2, som de er.

CO2-opsamlingen vil formentligt kræve, at elværkerne forøger deres produktion med op til 50%. Det kunne tænkes at ville føre til øgede udledninger af NOx, forbindelser mellem ilt og kvælstof, som også anses for at være et miljøproblem. Hertil kommer udslip af ammoniak pga. nedbrydning af amin-kemikaliet.

I Danmark er vi også begyndt at lege med CO2-opsamling, det bliver spændende, om det kommer til at køre særligt godt. Men her er der kun mål for mængden af CO2, der skal opsamles, ikke reduktionen på kraftværkets udledninger. Kraftværket er i øvrigt biomassefyret, så på papiret udleder det slet ikke noget CO2

Menton går lidt videre med brintfyringen og her er der også nogle interessante betragtninger. EPA ønsker, at de gasfyrede kraftværker skal begynde at bruge brint ved siden af naturgassen og efter de foreslåede regler skal andelen af brint være stigende, og nå 30% i 2032 og 96% i 2038. Herom skriver West Virginia:

De fleste turbiner på markedet i dag kan ikke håndtere mere end 5-10% brint blandet i gassen. 20% anses for at være det absolutte maksimum, der er teknisk muligt. ….

USA producerer p.t. kun ca. 0,5% af den rene brint, som vi får brug for ifølge EPA’s nye regler. Industrien skal således lukke et hul i forsyningen på 99,5% på kun 15 år. EPA har ikke anvist, hvordan man skal kunne gøre det.

Den tekniske udfordring med at bruge brint som brændstof er dels, at temperaturen ved forbrændingen bliver meget højere end for naturgas’ vedkommende, hvilket giver udfordringer for de materialer, der skal bruges i brænderen. Værre er det, at brint brænder 10 gange hurtigere end naturgas, og det giver en risiko for, at flammen vandrer bagud ind i brænderen og føderøret med potentielt katastrofale følger. De problemer har man p.t. ingen løsninger på.

Francis Menton konkluderer, at EPA nok i virkeligheden er temmelig ligeglade med om kraftværkerne kører videre eller ej. Allerhelst burde de stoppes alle sammen – for at ”redde” klimaet.

Den rolle, som en stabil elforsyning spiller – og har spillet, kender EPA åbenlyst ikke noget til. Klimaet trumfer alt. Det er uhyggeligt, for at sige det mildt.

Please follow and like us:
Del på de sociale medier

13 Comments

 1. CITAT fra artiklen:
  “Konklusioner.
  Sammenfattende har EPA handlet vilkårligt og lunefuldt i det, den har undladt at overveje og hvad den har anset som grundlag for den foreslåede regel.

  EPA har undladt at overveje kritiske aspekter og data, der afspejler de enorme sociale fordele af CO2, de enorme sociale fordele ved fossile brændstoffer, det videnskabelige bevis på, at der ikke er nogen fare for katastrofal global opvarmning fra brugen af ​​fossile brændstoffer og deraf følgende CO2-emissioner, og katastrofale konsekvenser af at begrænse eller fjerne dem, herunder eliminering af 61 % af elektricitet i USA leveret af fossile brændselselektricitetsværker.

  Under State Farm og dens afkom, og undlader at overveje så afgørende aspekter af problemet, som reglen foregiver at løse er kendetegnet ved vilkårlig og lunefuld agenturhandling.

  EPA har på samme måde taget fejl ved at stole på data og andre uvidenskabelige kilder kun forværre dens fiaskoer nævnt ovenfor. Konsensus, peer review, regeringens udtalelse fra IPCC, modeller der ikke virker, udeladelse af modstridende data og fremstilling af understøttende data gør ikke bestå mønstring under selv de grundlæggende principper for den videnskabelige metode og giver ikke videnskabelige viden. Disse spinkle analysemetoder bør ikke danne grundlag for vidtrækkende national miljøpolitik.

  Samlet set er EPA’s foreslåede regel om fossilt brændstofkraftværk fatalt mangelfuld og bør ikke vedtages, eller som minimum skal revideres fra bunden. Som videnskabsmænd opfordrer vi EPA til at ændre kurs fra den fyldte vej, den har skitseret i den foreslåede regel.”

 2. 1. Storken i Kornmarken.

  En sommer, da kornet stod højt på marken, havde molboerne fået besøg af en stork.

  Den havde fået den grimme vane at spankulere frem og tilbage på deres mark for at fange frøer. Og det var jo en slem historie, for molboerne var meget bange for, at den skulle trampe al kornet ned på marken.

  De talte længe sammen frem og tilbage om, … … hvordan de skulle få den jaget bort.

  Til sidst blev de enige om, at hyrden skulle gå ind i kornet og drive storken ud.

  Men lige da han stod og skulle gå ind i kornet, opdagede de, at han havde sådan nogle store og brede fødder, og så blev de bange for, at han skulle træde mere korn ned end storken.

  Dér stod de – . Endelig fik en af dem en god idé! han foreslog, at man skulle bære hyrden ind på marken, så kunne han da ikke træde kornet ned.

  Det syntes de alle var et godt råd. De gik derfor hen og løftede markleddet af og satte hyrden op på det; … .. og så bar otte mand ham ind i kornet, for at han kunne jage storken ud.

  På den måde trådte hyrden ikke spor korn ned med sine store fødder.

 3. Der har været skrevet om CCS før, bla. herunder hvor regnestykket blev at det, forudsat at projektet lykkedes, kunne komme til at koste ca. 3.700 DKK / ton deponeret CO2 i henhold til Sørens regnestykke.

  https://klimarealisme.dk/2023/07/17/giftdepot-i-stenlille/

  Nu er der så kommet en bred aftale i regeringen om at lagre 34 millioner ton CO2 over en periode på 15 år. = godt 2 millioner ton om året.

  https://www.berlingske.dk/politik/aftale-skal-sikre-lagring-af-34-millioner-ton-co2

  34.000.000 ton x 3.700 DKK = 125,8 Milliarder DKK for en engangsinvestering der i bedste fald ingenting ændrer i det store billede.

  Nu sidder der sikkert en masse grønne danskere derhjemme og klapper i hænderne, når de hører det store tal. 34 millioner ton.

  Men godt 2 millioner ton CO2 om året holdt op imod en global årlig udledning der snart rammer 40 milliarder ton, er jo så tæt man kommer på ligegyldigt, og under alle omstændigheder ikke noget der vil få nogle som helst målbar effekt på atmosfærens CO2 indhold.

  Uanset om den endelige pris ender med et blive større eller mindre end de 125 mia DKK, og om det rent faktisk skulle lykkes at pumpe noget af den planlagte CO2 ned i undergrunden, er det stærkt kritisabelt, og hvad jeg selv betragter som fanatisme fra et bredt flertal i regeringen, at man vælger at bruge vores skattekroner på noget man ved ingen målbar effekt har, men alene er for at opfylde et politisk mål.

  “- Det er helt afgørende for opfyldelsen af både vores og Europas klimamål, at vi får CO2-fangst og lagring op i fuldskala i Danmark, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) i pressemeddelelsen:”

  Havde man istedet investeret de samme penge i kernekraft, havde vi ikke alene årligt sparet langt større CO2 udledninger de næste 60 -80 år, vi havde også fået noget for vores penge. Vi havde fået masser at stabil ægte grøn EL, og lavere nettariffer. VE Nettariffer der efter min mening er voldsomme, og unødvendige.

  Det siger jo sig selv at det koster mere i transport at hente sin energi flere hundrede km borte, fra VE der udnytter infrastrukturen elendigt, end koster at få sin energi produceret lokalt, af en langt mindre infrastruktur der udnyttes langt bedre.

  https://www.bt.dk/forbrug/prishop-paa-vej-til-elforbrugere-sker-den-1-oktober

  Så jo, hvad der foregår i det offentlige lige nu, med det ene vanvittige energiprojekt efter det andet, kan bedst betegnes som fanatisme. Hvor der måske er nogle kontorer der blot gør deres job, mens andre er lidt mindre uskyldige.

  En kostbar VE og VE infrastruktur der til dels bliver overflødig, når VE bliver afløst af kernekraft.

  Tilbage står man med et brændende spørgsmål….kunne alle disse milliarder ikke været anvendt lidt bedre end på fanatisme?

 4. Om det er at gå over stregen at kalde offentlige myndigheder fanatiske, kommer skam helt an på øjnene der ser.

  Selv betragter jeg f.eks. et samlet Dansk skattetryk der sagtens kan nærme sig 80 – 90% for nogen, indkomstskat, bilafgifter,moms, punktafgifter, og alle andre afgifter inkl., for fanatisme og skadeligt, da især når man kigger på hvor talentløst og respektløst pengene forvaltes. Men sådan er vi jo så forskellige.

  Jeg vil derimod kalde det tendentiøst hvis man påstår den grønne kirkes politik i store dele af vesten, ikke er fanatisme, hvor man gør en masse i blinde, uden at skele til hvordan man får mest for den begrænsede ressource, penge.

  USA´s gæld har lige rundet et skarpt hjørne på 33.000 mia dollars, Tysklands økonomi er i knæ, og alligevel fortsætter man med at hælde penge i den grønne kirkes dårlige løsninger, der i mange tilfælde svarer til at man hælder benzin over en stor dynge mia. krone sedler, og varmer sig ved bålet. Det kalder jeg fanatisme og manglende rettidig omhu.

  I Østen og mange andre steder gør man ikke det samme, hvilket kan blive et problem for Vesten, hvilket derudover yderligere udvander Vestens fanatiske grønne politik.

  Hvad hjælper det hvis operationen lykkes, men patienten dør?

  Der er i princippet ikke noget galt i det grønne, hvis det bare var grønt, og hvis det f.eks. er kernekraft hvor man har en win/win situation.
  Man er til hver en tid nødt til at prioritere hvor man får mest for sine penge, samt hvad konsekvenserne af sine valg er som f.eks. areal / råstoffrås, visuel / støj forurening, ødelagt økonomi, ødelagt forsyningssikkerhed osv.

  Den grønne kirkes teknologi som Biomasse, vind og sol er jo ikke grønt men primært fanatisk ideologi, og giver ikke forsyningssikkerhed, når skovhugst øges og kæmpe arealer i landskab og natur inddrages til visuelt og støj forurenende VE-industri, der samtidig fråser voldsomt man planetens ressourcer, grundet den lave energitæthed….og så skal det hele udskifter hver gang der er gået 25 – 30 år.

  Det er her den er helt gal med den grønne kirke, og den fanatisme man ser i mange stater og tilhørende offentlige kontorer, der ligefrem nægter den grønne grundlast der ville give mest mening.

  Det er også fanatisme når man forsøger sig med det umulige, at forcere fossil energi ud i et urealistisk tempo, samtidig med at man blokerer for den eneste grønne energikilde der kan erstatte fossil grundlast i global skala.

  https://www.berlingske.dk/oekonomi/usa-har-renteudgifter-paa-over-400-milliarder-kroner-om-maaneden-nu

 5. Måske der er lys for enden af tunnelen i Danmark, hvor vælgerne stadig flytter sig mht. den forbudte grundlast, der kan sætte en stopper for mere VE.

  Med andre ord var den første kernekraft-positive måling fra sidste år ikke en enlig svale, der er nu kommet et momentum der ser ud til at fortsætte. Og på et tidspunkt kan regeringen ikke længere ignorere deres bagland.

  “Ny måling: Mere end hver anden vælger er åben for atomkraft i Danmark”

  “Faktisk siger dobbelt så mange ”ja” (55 procent) frem for ”nej” (26 procent) i den nye måling.”

  “”Der er en klar stigende opbakning til atomkraft. Det ser vi også i andre lignende målinger,” siger Kasper Møller Hansen, professor i statskundskab ved Københavns Universitet.”

  Ja, der er nu også et kernekraft positivt flertal i den røde opposition.

  https://www.altinget.dk/forsyning/artikel/atomkraft-ja-tak-politikerne-kan-ikke-laengere-ignorere-danskernes-interesse-for-atomkraft

  https://www.altinget.dk/artikel/ny-maaling-mere-end-hver-anden-vaelger-er-aaben-for-atomkraft-i-danmark

 6. Når man lukker fossile kraftværker, og erstatter disse med VE, bliver en af konsekvenserne kæmpe investeringer i VE og ikke mindst i den tilhørende VE-respirator, en regning der så smides oveni de i forvejen høje nettariffer der bare stiger og stiger og stiger, som det nu sker i Ringsted, og som det løbende vil ske over hele landet.

  Flere elbiler, private varmepumper, varmepumper i fjernvarmeværker fremfor blot at lave kernekraftfjernvarme, utilregnelig VE der stiller voldsomme krav til VE infrastrukturen og backup, og kvitterer med en voldsom dårlig udnyttelsesgrad af samme VE infrastruktur, grundet den utilregnelige natur i VE. (Lastfaktor under 20% for solpaneler i Danmark)

  https://energiwatch.dk/Energinyt/Energiselskaber/article16444137.ece

  “Cerius investerer 150 millioner i elnettet i Ringsted
  Behovet udspringer af øgede krav til nettet fra både industrivirksomheder, fjernvarmen og ladeoperatører samt elnettets evne til at kunne håndtere energiproduktionen fra store solcelleanlæg.”

  Den grønne kirke haster alle disse voldsomme udgifter igennem, under påskud af en 2030-deadline.
  Men i virkeligheden smeder de nok også bare, mens det grønne jern er varmt, og inden for mange samlebåndsproducerede Gen. 4 kernekraftværker kommer på markedet, hvorefter den korte men kostbare VE-guldalder ender brat.

  Den tilhørende gigantregning til forfejlet VE og VE-infrastruktur får vores børn, børnebørn og deres børn, så lov til at hygge sig med via. nettarifferne de næste mange mange år.

  Det eneste positive er så, at sol og vind er noget skrammel med en kort levetid, hvorfor man allerede efter 25 år, kan begynde oprydningsarbejdet med at rense den grønne natur, landskaber, lokalsamfund og landsbykirker for invasiv VE med tilhørende voldsom støj / visuel forurening.

 7. Per Mikkelsen

  Hovedrubrikken er tendentiøs. At kalde seriøse myndigheder fanatikere er over stregen. En offentlig styrelse (EPA), der laver tunge rapporter, organiserer høringer og har til opgave at realisere politiske målsætninger, er ikke fanatisk. Den arbejder redeligt med løsningsmodeller som lokale og nationale myndigheder kan og må forholde sig (som artiklen også omtaler). Endvidere giver tidshorisonten (2038 bl.a.) jo ikke anledning til andet end en seriøs arbejdsproces.
  Alarmismen vedr. omstilling og mistænkeliggørelsen af råd og nævn (også i Danmark) skal der selvfølgelig være plads til. Men man kan godt savne, at klimarealister bliver realister mht. samfundsøkonomi og forstår gevinsterne ved omstilling. Hvad med at skifte navn til f.eks. Kampen mod omstilling? Det ville være mere ærligt og reelt i den offentlige debat.

  • Søren Hansen

   Den største risiko ved hele klimasagen er, som det ofte er fremført her, en hovedløs grøn omstilling, der ikke teknisk og økonomisk kan realiseres. EPA “løser” ikke noget problem, fordi der ikke er nogen klimakrise, som de ellers bilder sig selv og andre ind. Den eneste stensikre konsekvens af deres forslag til regulering af kraftværkerne vil være det totale sammenbrud af amerikanernes elforsyning. Derfor er modstanden mod disse urealistiske drømmerier så altafgørende for samfundene på begge sider af Atlanterhavet.

 8. Claus Beyer

  Man vil vil opsamle CO2 fra et biomassefyret kraftværk, som ikke udleder CO2.
  Endnu en molbohistorie til den efterhånden lange række af molbohistorier efterladt af klima alarmisterne.

  PS
  Tak til Niels Vestergaard Jespersen for interessant link (ser det ud til) til en videnskabelig gennemgang af EPAs påstande.

 9. Det bliver jo mere og mere tydeligt, at den frie verdens egentlige mission er at afvikle den frie verden.

  Gad vide hvordan de grønne vil have det med at deres land bliver en slavestat til stater som Rusland, Kina og Indien. Præcis som vi så det efter anden verdenskrig, hvor østlandene skulle aflevere størstedelen af deres produktion til Rusland.

  Tror at Greta og hendes Tyske venner der limer sig selv fast til vejbanen, vil få sig en overraskelse over hvor hårdt livet bliver, når det frie Tyskland og Sverige er noget man kan læse om i en censureret Russisk historiebog. Og mon ikke også at Putin og Xi Jinping er lidt ligeglad med de Radikales politiske korrekthed, der bliver afløst af en lidt anden form for politisk korrekthed.

  Men ak, når de ikke vil lytte, kommer de jo til at føle. Det er nemt at svære rundt på sin grønne sky så længe man kan gøre det for andres penge, men den dag pengene slipper op, vil de grønne vågne op til nogle lidt andre realiteter.

  I dag er en supermagt ikke defineret ved hvem der kan udslette planeten flest gange, men hvem der har de største økonomi, hvor grøn kirke økonomi = lille økonomi.

 10. Niels Vestergaard Jespersen

  En videnskabelig gennemgang af EPAs påstande findes i et skrift forfattet af professorerne (emeritus) William Happer (Princeton) og Richard Lindzen (MIT), begge kendt for en glorværdig videnskabelig karriere – den førstnævnte endda også med kendskab fra ledende stilling i administrationen til den amerikanske regerings forskningsprogrammer og de drivende kræfter bag bevillinger til “klimavidenskab” …

  https://co2coalition.org/wp-content/uploads/2023/07/Happer-Lindzen-EPA-Power-Plants-2023-07-19.pdf

  Her finder man samtidigt et godt overblik over de fleste aspekter i klimarealismens ankepunkter mod alarmister

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*