Klimapolitik, Klimarealisme i medierne

Lyspunkter

Dette er et gæsteindlæg i udvidet udgave, skrevet af Jens Olaf Pepke Pedersen, Seniorforsker, DTU SPACE, og som har været bragt i Weekendavisen.

Rapporterne fra FNs klimapanel (IPCC) minder en del om El Niño-fænomenet. De kommer med fem-syv års mellemrum, tiltrækker sig stor opmærksomhed og toner så ud igen. Mandag i denne uge offentliggjorde IPCC for sjette gang siden 1990 en rapport om klimaets tilstand, og helt forudsigeligt stod politikere, ngo’er og journalister i kø for at erklære, at klimaet har det endnu værre end frygtet, og at klokken endnu engang er fem minutter i tolv på dommedagsuret.

Klimapanelets opgave er at gøre status over klimaforskningen, og det er et enormt arbejde. Den nye rapport om det fysiske grundlag for klimaet er på næsten 4.000 sider med tusindvis af referencer. Til foråret udkommer en rapport om klimapåvirkning samt klimatilpasning, mens tredje del i slutningen af 2022 omhandler afbødning af klimaændringer.

Siden 1990 har vi fået en langt bedre forståelse af Jordens klima. Vi ved mere og mere, ikke mindst takket være et omfattende system af satellitter, der konstant overvåger klimasystemet, hvilket har givet bedre data til de stadigt mere komplicerede klimamodeller.

Omtalen af klimarapporterne hæfter sig gerne ved de ekstreme forudsigelser om hedebølger, oversvømmelser og irreversible havstigninger, men hvis man blot har fulgt moderat med i nyhederne fra klimaforskningen, er der ikke de helt store overraskelser i rapporten.

For mit eget vedkommende er det spændende er derfor, hvad forfatterne har lagt vægt på i deres konklusioner. Her er det mest interessante en ny vurdering af klimafølsomheden overfor CO2, det vil sige, hvor meget temperaturen stiger ved en fordobling af CO2-koncentrationen i atmosfæren. Lige nu er koncentrationen steget med 50 procent siden den industrielle revolution, men selvom vi ikke er oppe på en fordobling endnu, fortæller tallet, hvor meget CO2 i atmosfæren bidrager til klodens temperatur. Det er en af de helt store ubekendte i klimaforskningen, og siden slutningen af 1970erne har vurderingen blot været, at tallet lå et sted mellem 1,5 og 4,5 grader. Nu har klimapanelet indsnævret intervallet til et sted mellem 2,5 og 4 grader, med 3 grader som det mest sandsynlige. Den dårlige nyhed er således, at der ifølge panelet ikke er store chancer for, at CO2-følsomheden er meget lav. Den gode er, at de meget høje klimafølsomheder på helt op til fem grader, som nogle af de nye modeller, som er brugt til klimarapportens beregninger, heller ikke er sandsynlige.

En anden interessant nyhed er, at hvor den forrige rapport konkluderede, at det var meget sandsynligt, at mere end halvdelen af temperaturstigningen siden 1950 var menneskeskabt, så konkluderer den nye, at hele temperaturstigningen siden 1850 – altså de sidste 170 år – er menneskeskabt. Dermed afviser panelet helt, at naturlige variationer har haft nogen betydning de sidste 170 år, som dermed ikke kun har været helt usædvanlig i klimahistorien, fordi mennesket har påvirket klimaet, men også derved, at der i hele perioden ikke har været større naturlige klimaændringer. Det lyder ikke særlig sandsynligt i betragtning af at kloden alene indenfor de sidste 1.000 år har oplevet store klimavariationer som middelaldervarmen og den lille istid.

En god nyhed er, at det mest ekstreme scenarie for fremtidens klima (SSP5-8.5) med meget høje CO2-udledninger, hvor CO2-koncentrationen i år 2100 vil være næsten tre gange højere end i dag, nu vurderes til at have en »lav« sandsynlighed. Det har ellers været mediernes yndlingsscenarie, fordi det forudsagde de mest ekstreme ændringer, og ofte præsenteret som »business-as-usual«, selvom det aldrig har været meningen med scenariet. I stedet er det scenariet med mellemhøje udledninger (SSP2-4.5), man regner med at se ved »fravær af yderligere klimaindsats«.

Klimapanelet har to scenarier med lave udledninger, som sidst i dette århundrede holder sig indenfor Parisaftalen, med en temperaturstigning på henholdsvis 1,4 og 1,8 grader siden industrialiseringen. Lige nu følger kloden mellemscenariet, der ender på 2,7 grader, mens vi kan aflyse det ekstreme scenarie, der når op på 4,4 grader.

Der er også godt nyt, når det gælder frygten for, at temperaturstigningerne vil fortsætte langt ind i fremtiden, uanset hvad vi gør. Her har mit eget beskedne bidrag har været at deltage i et modelstudie, hvor vores klimamodel sammen med 17 andre modeller har undersøgt langtidseffekten af CO2-udledningerne. Det samlede resultat var, at yderligere opvarmning fra CO2 stort set stopper med det samme, hvis emissionerne går i nul. Der er ganske vist en forsinket opvarmende effekt af den akkumulerede CO2, men lige nu optager oceaner og skove en stor del af den CO2, vi sender ud i atmosfæren, og det vil de fortsætte med selvom udledningerne stopper. Det skyldes, at vi har ændret den naturlige balance mellem mængden af kulstof i atmosfæren, oceanerne og biosfæren, og derfor vil optaget i havet og skove fortsætte, indtil der igen er ligevægt. Det vil få CO2-koncentrationerne til at falde, og modvirke den forsinkede opvarmning. Ved et heldigt sammenfald ser de to effekter ud til omtrent at ophæve hinanden. Til gengæld vil det tage længere tid inden andre effekter, som havstigningen, aftager.

I sidste uge var der flere nyhedshistorier om, at Golfstrømmen var tæt på at kollapse, men klimapanelet tror ikke, at det er et sandsynligt scenarie i dette århundrede. Panelet har i øvrigt ikke megen tillid til modellernes forudsigelser for Golfstrømmen, som har vist sig ikke at passe med observationerne.

Det er næppe overraskende, at der med det varmere klima også er kommet flere varmerekorder, flere hedebølger og færre kuldebølger. I de områder, hvor man har lange tidsserier for nedbør, er der også en tendens til mere nedbør siden 1950, og mens monsunen globalt gav mindre regn frem til 1980, hvilket panelet tilskriver luftforurening, er regnen øget siden da, og det kan ifølge panelet skyldes det varmere klima. Panelet mener også, at der i nogle områder som Sydeuropa, USA og Australien er »moderat« sandsynlighed for, at der har været flere vejrforhold, som øger risikoen for naturbrande. På trods af det varmere klima er der imidlertid ikke er nogen tendens til flere tordenstorme, tornadoer, haglstorme eller lyn.

Klimapanelet har fortsat svært ved at se nogen tendenser i antallet af orkaner, hvilket nok skyldes, at man har valgt ikke at medtage de ellers meget citerede analyser, som professor Roger Pielke fra University of Colorado har foretaget, og som blandt andet viser færre orkaner, samt at større ødelæggelser skyldes, at der er mere at ødelægge, fordi flere mennesker bor i kystområder.

Her støder vi på således på klimapanelets svage punkt, nemlig at forfatterne har frie hænder til at udvælge de resultater, de bruger som grundlag for konklusionerne. I princippet bliver rapporterne gennemgået af eksterne faglige bedømmere, og jeg har selv været en af dem, men det er efter min mening spild af tid. I modsætning til forfattere af fagartikler, så bestemmer forfatterne af klimapanelets rapporter selv, om de vil tage hensyn til bedømmernes kommentarer. At rapporterne så yderligere munder ud i et resume, som linje for linje bliver diskuteret, omformuleret og vedtaget af politikere, er en helt en grundlæggende forkert sammenblanding af forskning og politik. I stedet burde rapportskrivningen overdrages til de videnskabelige selskaber med et krav om, at processen med at skrive rapporterne og udvælge forfattere skal være transparent, hvor det er bedre, at forfatterne fra starten er uenige i stedet for at de er enige. Det har også været foreslået, at når der foreligger et færdigt udkast til rapporterne, skal det gennemgås af et forskerteam, der alene har til opgave at påpege svagheder. Idéen er ikke ny, men bruges i komplekse ingeniørprojekter, som udvikling af nye fly og rumskibe, hvor man forsøger at identificere fejl, der kan få alvorlige konsekvenser.

Del på de sociale medier

5 Comments

 1. Hans Henrik Hansen

  Under overskriften “CO2-panik” bringer Weekendavisen 3. september et interessant læserindlæg, som i uddrag lyder:

  “Så kom der en ny skrækindjagende rapport fra FNs klimapanel, modtaget med kyshånd af klimaaktivister og medier af alle slags. I 2016 udgav professor, dr. scient. Johannes Krüger bogen Klimamyten – et opgør med tidens CO2-panik. I år fulgt af 32 myter om klimaet. De to bøger er et mammutværk, der for en lægmand fremstår videnskabeligt velbegrundet[…] Jeg finder det foruroligende, at jeg ikke har set eller hørt disse bøger anmeldt eller hørt en journalist spørge en aktivist/ politiker, om man har læst dem. Har politisk korrekte amatører let ved at komme til orde, medens ukorrekte videnskabsfolk håndteres med tavshed?”

 2. Ingrid Schmall

  @Peter Kruse,
  Ich habe das PDF https://www.researchgate.net/publication/340692292_The_Influence_of_IR_Absorption_and_Backscatter_Radiation_from_CO2_on_Air_Temperature_during_Heating_in_a_Simulated_EarthAtmosphere_Experiment ” überflogen und nirgendwo eine Zusammensetzung der verwendeten Luft gefunden. Wasser Dampf ist das 100fach stärkere Treibhausgas.ir fehlt die Differenzierung.
  Zum zweiten fehlt eine Messung der Zeit, nach der die Strahlung nach beendigter Einstrahlung aus dem Reaktionsbereich raus ist. (Nächtliche Abkühlung quasi)

 3. Aage Christensen

  Hvis man må stille et spørgsmål her, ellers så OK at slette: Der er et begreb kaldet ‘the missing sinks’. Er der i rapporten nyt om dem. Har bladret rundt og ikke fundet noget.

 4. Peder Kruse

  Teorien om den menneskeskabte globale opvarmning med den deraf følgende effekt på vores politiske prioriteringer og allokering af resurser er funderet på en tynd glasnål af ringe evidens og udbredt groupthink.

  Hvis vi antager at delta CO2 alene udgør drivkraften i temperaturstigningen på 1.1K siden 1880, og hvis vi går ud fra at klimafølsomheden er et udtryk for den temperaturstigning en fordobling af CO2 vil udløse, har en ændring fra 280 til 417ppm udløst: ln(417/280) / ln(2) = 0.5746 fordoblinger indtil nu. Temperaturen er steget 1.1 grader i dag, og når vi når 560ppm, som udgør en hel fordobling, vil temperaturen være steget med 1.1 / 0.5746 = 1.9143 grader, samtlige eventuelle +/- feedback processer i atmosfæren inkluderet.

  Vi har nu forskernes ord for at der ikke har været andre ikke antropogene påvirkninger af klimaet i perioden på trods af at udgangspunktet var et lokalt minimum i denne mellemistids temperaturer.

  Strålingsfysikken omkring klimagasser er velkendt og accepteret som en udveksling af stråling og bevægelse i gasmolekylets atomer, men hvis ikke der sker en omsætning fra stråling til konduktion i den omgivende atmosfæriske masse, skabes der ingen registrerbar opvarmning.

  https://www.researchgate.net/publication/340692292_The_Influence_of_IR_Absorption_and_Backscatter_Radiation_from_CO2_on_Air_Temperature_during_Heating_in_a_Simulated_EarthAtmosphere_Experiment

  Det er vist påkrævet med lidt assistance fra Copy&Paste for at følge ovenstående link…

  Det burde ikke være vanskeligt at eftergøre disse eksperimenter og set i lyset af konsekvenserne med baggrund i ‘Klimaforandringerne’ kunne det endda være interessant.

 5. Erling Petersen

  Mange tak for et tiltrængt, seriøst og klimarealistisk indlæg.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*