Arktis, Klimarealisme i medierne

Den arktiske forstærkning

Det er velkendt, at i forbindelse med den globale opvarmning er det i de arktiske egne, dvs. nord for den 60. breddegrad, at temperaturen er steget mest. Længere nordpå taler man om, at stigningen er 3-4 gange større end den globale. Fænomenet har af klimaforskningen fået navnet Den Arktiske Forstærkning (Arctic Amplification). Det giver jo indtrykket af, at det, der sker, er en helt naturlig følge af den menneskeskabte globale opvarmning.

Men i virkeligheden er det ikke så indlysende endda. Det er mest om vinteren, at temperaturerne omkring Nordpolen er steget (jfr. fig. 1), og det er på et tidspunkt, hvor Solen slet ikke skinner, og indholdet af drivhusgassen vanddamp er minimalt, fordi den kolde luft ikke rigtigt kan rumme noget. Hvorfor skulle der så blive ekstra varmt på de kanter?

Fig. 1: Øverst: Den målte temperaturstigning i Arktis, 1979-2018 for hhv. forår (grøn), sommer (blå) efterår (gul) og vinter (rød). Den sorte kurve er hele året i gennemsnit. Nederst, samme som øverst men i følge CMIP5-modellerne (brugt i IPCC’s 2013-rapport).

Det viser sig da også, at klimaforskningen har meget alvorlige problemer med at forstå fænomenet. Man er jo låst fast af to årsager, der delvist hænger sammen. Dels skal CO2 være den altdominerende faktor i klimaet, og dels skal iagttagelserne helst stemme overens med de store klimamodellers resultater. Det kniber det en del med, umiddelbart når modellerne frem til, at de arktiske egne skulle være koldere og troperne varmere end i virkeligheden.

I et sammenfattende studie har et hold forskere kigget på litteraturen om emnet (den er omfangsrig) og opsummeret de forskellige forklaringer, der er på bordet.

En nærliggende tanke er det faldende areal af havisen. Mindre havis kaster mindre sollys tilbage, og derved varmes havet op og derefter luften. Men den forklaring stemmer ikke helt overens med det faktum, at temperaturstigningen er størst om vinteren, hvor der ikke er noget solskin.

En anden teori går direkte på drivhuseffekten. Det øgede CO2-indhold i luften betyder ikke ret meget ved Ækvator, fordi der her er store mængder af vanddamp tilstede. Over Arktis er der til gengæld meget lidt vanddamp, så her slår forøgelsen af CO2-mængden meget kraftigere igennem. Men drivhuseffekt kræver jo, at der er noget varme til at starte med, og det er der ikke meget af i den arktiske vinter.

Der spekuleres også på, om det er temperaturforskelle mellem jordoverfladen og oppe i den øvre troposfære, der evt. er anderledes ved polerne end ved Ækvator, og det skulle give et mindre varmetab. Klimamodellerne forudser jo, at atmosfæren i godt 10 km’s højde i troperne er varmere end ved jordoverfladen, og den forskel skulle ikke eksistere nærmere Nordpolen. Imidlertid kan faktiske målinger ved Ækvator heller ikke finde denne varme luft.

Det er også nævnt, at der kan være tale om et forøget skydække og/eller mere vanddamp i luften over Arktis, begge dele kan medvirke til at holde på varmen.

Endeligt nævner klimaforskningen muligheden af lidt varmetransport fra troperne og op mod Arktis, enten via luften eller via havet. Den skulle være drevet af temperaturforskellen mellem syd og nord. Den kunne så føre til opvarmningen af Arktis. Men teorien er vanskelig at simulere med klimamodellerne, ofte giver de det modsatte resultat.

Så konklusionen er mere eller mindre, at klimaforskningen stadigvæk ikke kan forklare Den Arktiske Forstærkning – den globale temperatur stiger og den arktiske stiger mere, og man ved ikke rigtigt hvorfor. Dermed ved man heller ikke, hvor meget den ekstra stigning har med CO2 at gøre, eller om der i virkeligheden er tale om andre mekanismer, der dominerer.

Men der er andre teorier på bordet, og styrken ved dem er, at de ikke dogmatisk holder fast i CO2 og drivhuseffekten som det eneste, der styrer klimaet. En teori, som vi har omtalt her på siden et par gange, og som bl.a. er fremført af Javier Vinós er ”Vinter-Portvagt-Hypotesen” (Winter Gate-keeper Hypothesis – WGH). I en ny artikel på WUWT er der en gennemgang af denne teori og sammenhængen med Den Arktiske Forstærkning.

Her finder man en graf, der svarer til fig. 1, men hvoraf man tydeligt kan se, at den arktiske opvarmning faktisk først for alvor begynder omkring år 2000 (fig. 2). På det tidspunkt sker der et skifte i klimaet, der ikke umiddelbart kan hægtes op på udviklingen i atmosfærens CO2-indhold, der jo har været jævnt stigende mange år forud.

Fig. 2: Temperatur-anomalierne i Arktis 1960-2022. Blå: Vinter; rød: Sommer; sort: Hele året.

Vi havde for nyligt en gennemgang af Javier Vinós’ syn på klimaet, hvor han lægger meget vægt på varmetransporten fra Ækvator mod polerne. Om vinteren på den nordlige halvkugle går størstedelen af denne transport mod nord, op til det kolde og mørke Arktis, hvor der kun er en meget beskeden drivhuseffekt, da der ikke er vanddamp af nogen betydning til stede. Det giver en voldsom udstråling af varmen til Verdensrummet. Reelt er situationen den, at netop Arktis står for en meget stor del af varmetabet fra Jorden, energien strømmer til sydfra og slipper uhindret væk i det arktiske nattemørke om vinteren.

Fig. 3 viser drivhuseffekten i de forskellige egne af Jorden, som forventet er den størst ved Ækvator og meget lille ved polerne. Man bemærker også den lave drivhuseffekt over Sahara, det skyldes den lave luftfugtighed her.

Fig. 3: Drivhuseffekten om vinteren, fordelt over hele Jorden. Farveskalaen viser hvor stor en procentdel af varmen, der sendes ned på Jorden igen.

Globale data viser en stigende drivhuseffekt over de seneste 15 år, men der er ingen stigning konstateret over Arktis. Opvarmningen her skyldes således ikke nogen stigende lokal drivhuseffekt. Vi kan nu konstatere to arktiske paradoxer:

 1. Det område af Jorden, der opvarmes hurtigst, er også det område, der medvirker til mest afkøling af planeten.
 2. Det område af Jorden, der opvarmes hurtigst, er også det område, hvor drivhuseffekten er (næst-)mindst.

Antarktis har om muligt en endnu lavere drivhuseffekt, men mængden af varme, der tilføres fra troperne, er meget mindre end for Arktis’ vedkommende og temperaturen på Antarktis er ikke steget i de sidste 60 år.

Der er således ingen tvivl om, at temperaturstigningen i Arktis hænger sammen med varmetransporten sydfra. IPCC m.fl. vil gerne gøre CO2 ansvarlig for alt, hvad der sker, men det er svært at påvise en mekanisme, hvor et stigende CO2-indhold skulle føre til en kraftigere transport. Temperaturen omkring Ækvator er ikke steget nævneværdigt, så der er ikke tale om nogen stigende temperaturforskel mellem Nordpolen og Ækvator, snarere tværtimod.

Så alt tyder på, at CO2 slet ikke spiller den hovedrolle for klimaet og den globale temperatur, som IPCC m.fl. gerne vil have. Varmetransporten væk fra Ækvator spiller en langt større rolle, og som vi så for nyligt, er der gode grunde til at tro, at den styres af variationerne i Solens ultraviolette stråling.

Del på de sociale medier

4 Comments

 1. Ingrid Schmall

  1. Selbst in den trockenen Polgebieten hat Wasser einen Anteil von 0,3% gegenüber CO2 mit 0,04%.
  2. Die Sonne ist zwar untergegangen, doch es kommt noch jede Menge IR Strahlung an. Wasserdampf ist ein Breitbandabsorber, ausg. im Wasserdampffenster.
  3. Bei den niedrigen Wintertemperaturen könnte die Ablagerungsverbindung aus CO2 und H2O, auch Kohlensäure genannt ausreichen stabil sein, um weitere Energiespektren zu speichern.

 2. En af de påvirkende faktorer kan være (undersøisk) vulkanisme, som bliver mere og mere udbredt.
  Vi kan observere det direkte på Island.
  Golfstrømmen afkøles og vender ved Arktis.
  Vandtemperaturen i Bermuda-trekanten er steget med 1 grad C på 40 år.
  Flere detaljer med kildelinks >>> https://energmester.hu/klima/vulkanizmus/

 3. allan astrup jensen

  Så vidt jeg kan aflæse fig. 2 så er det kun om vinteren, at middeltemperaturen er steget. Er det pga. mere skydække, så udstrålingen mindskes?? Eller at kulden er sendt til sydligere himmelstrøg med jetstrømme?
  Hvordan regnes dennes middeltemperatur ud? Der må være stor usikkerhed. Temperaturen svinger/varierer jo meget, og temperaturfordelingen i Arktis er uhomogen. Man ser ofte, at når temperaturen på Grønland er lav, så er temperaturen på samme tid høj på Svalbard eller i Sibirien – og omvendt.
  På fig.3 er der store variationer i drivhuseffekten i de forskellige dele af Arktis, men det er et statisk billede, som må være svært at “måle” og meget usikkert med alle de variationer med tid og sted, der foregår over året. Måske kan man slet ikke stole på de modeller, der bruges til at fremstille disse diagrammer??? Overvurderer man ikke betydningen af drivhuseffekten? Der er jo andre vigtige klimafaktorer.
  Jeg synes, at klimarealister med ekspertise skulle kigge nærmere på dette. Det er som om, vi også selv sluger og accepterer alt for megen information uden at fordøje den!
  I praksis er der heller ikke en mur rundt om det, vi kalder Arktis. Påvirkningen fra den dynamiske nordlige jetstrøm (variationer/fluktuationer) er vel essentiel ved at sende arktisk kulde mere eller mindre mod syd væk fra det definerede Arktis (og dermed gøre Arktis mindre kold?), og den kan ikke være styret af udledning af fossilt CO2, men af jordklodens bevægelser og påvirkninger fra himmellegemer. Altså, naturlig!

 4. BØRGE KROGH

  Hvis vi mennesker anstrenger os fysisk
  udvikler vi meget varme og ville derfor få en højere kropstemp. hvis ikke vi havde en mekanisme der kunne træde i funktion og øge afkøling af kroppen..det sker bla. ved at mere blod pumpes til, især udækkede hudflader.. Vi bliver blussende røde i ansigtet f eks. og en varm overflade afgiver meget mere varme.
  Det samme gør jorden selvfølgelig..(Le Chatelier-princippet)
  “Jorden må gerne betragtes som en levende organisme”
  Det er ikke mine ord, de kommer fra James Lovelock.
  Hvis min vurdering af “situation i havet” er rimelig tæt på virkeligheden så vil 7 mia. menneskers ihærdige aktiviteter uvægerligt medføre både partikel forurening og øget plankton-produktion (1) i havet, og deraf følgende ændret turbiditet og dermed stærkt øget opvarmning af det øverste vandlag på bekostning af de dybere lag. Alt i alt bliver havets overflade varmere og derfor i stand til at køle kloden af, når det strømmer mod polerne. Måske endda mere end vi ønsker..
  (1) jorderosion og udvasket plantegødning vil sammen med højere indhold af CO2 i overfladen øge plankton-væksten.

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*