Energipolitik, Klimarealisme i medierne

El-krise

I nogle uger har der ligget en artikel på det svenske medie Tidningen Näringslivet (TN), med en række interessante betragtninger over hvad der sker, når man forsøger sig med en vidtgående udbygning med sol og vind i elforsyningen. Tyskland er gået forrest, men Danmark er lige i hælene. Begge lande har installeret solceller og vindmøller med en kapacitet, der er over dobbelt så stor som det gennemsnitlige forbrug. Danmark har det imidlertid lidt lettere, da vores forbrug er beskedent og ikke større, end at Sverige og Norge kan hjælpe os, hver gang det kniber med sol og vind.

Tyskland er en anden sag, med et forbrug, der er næsten 15 gange højere end vores. Man lukkede de sidste 3 kernekraftværker tidligere i år og har derefter måttet trække på kul- og gaskraftværkerne i stigende omfang. Sol og vind er ikke i nærheden af at kunne dække hele behovet, og der mangler totalt de lagre eller andre tiltag, der skulle kunne balancere strømforsyningen trods de vedvarende energikilders store svingninger over tid. Strømpriserne i Tyskland er steget gevaldigt, de dikteres jo af den dyreste leverandør i hver time, og det vil mange gange være et kulkraftværk med lav udnyttelse, og derfor høje omkostninger.

Konsekvensen er, at store dele af den tyske industri nu alvorligt overveje at flytte produktionen ud af landet. Det ville jo være katastrofalt, hvis det skete, og derfor taler den tyske regering nu om at indføre en statsstøtte på 6 eurocent pr. kWh til erhvervslivet. Det svarer til ca. 45 danske øre, og TN bemærker tørt, at de svenske kernekraftværker har omkostninger svarende til 14-24 danske øre pr. kWh. De tyske kernekraftværker lå givetvis på samme niveau. Så tilskuddet alene er større end hvad strømmen faktisk kunne have kostet.

Et er, hvad strømmen i Tyskland koster, noget andet er, om de fortsat overhovedet kan få deres elforsyning til at fungere. Her har TN interviewet den danske energiekspert Paul-Frederik Bach, og han er især bekymret over udbygningen med solenergi. Her mener han, at Tyskland reelt har nået grænsen for, hvad de i praksis kan håndtere, hvis der skal sikres en stabil strømforsyning. Det er det, man kalder at balancere strømmen.

Tyskland mangler forbindelseskabler, ikke mindst mellem nord og syd, hvis de skal kunne balancere større mængder af variabel energi. Men sådanne højspændingsforbindelser kan tage mange år at udbygge i et tætbefolket land som Tyskland, måske 10-20 år. Og det harmonerer jo dårligt med hastværket pga. ”klimakrisen”.

Man har opgjort Tysklands udgifter til balanceringen, og i 2021 udgjorde de over 2 mia. euro. Det er penge, som samfundet ikke får noget ud af, men kun en følge af de desperate tiltag for at holde strøm i stikkontakterne. Paul-Frederik Bach gør opmærksom på, at 3 års udgifter i den størrelsesorden kunne betale for et spritnyt kernekraftværk.

Sol og vind har de seneste 12 måneder stået for op imod 70% af Danmarks elproduktion. Resten er leveret af hhv. biomasse og kulkraft plus lidt olie og gas. Systemet holdes primært oppe af vores forbindelser til nabolandene, der f.eks. sørger for den rotationsenergi fra generatorerne, der skal til for at holde frekvensen på strømmen konstant. Vi importerer naturligvis også strøm, hver gang det kniber med forsyningen fra sol og vind – og omvendt har vi eksport af overskydende strøm, når sol og vind producerer for meget.

Men systemet trues nu på sin stabilitet, og Paul-Frederik Bach beretter om to episoder, hvor det var meget tæt på at gå galt.

Første gang var d. 10 april, hvor Tyskland kom i den situation, at man producerede alt for meget strøm. Sol og vind var gunstige, og sammen med de øvrige strømkilder var man oppe på at producere 69 GW, mens hjemmemarkedet kun skulle bruge 45-50 GW. Det enorme overskud forsøgte tyskerne så at eksportere – til negative priser. Midt på dagen var eksporten helt oppe på næsten 20 GW.

Situationen 10/4. Tysklands produktion fra hhv. sol, havvind og landvind. Ikke vist er bidraget fra kraftværkerne (kul, gas og biomasse). Den røde kurve er forbruget, den blå eksporten.

Tysk strøm væltede ind i Danmark, der forsøgte at sende noget af den videre til Sverige, men også i Danmark var der god vind, så der var ikke brug for ekstra strøm. For at hele systemet ikke skulle vælte, blev danske Energinet tvunget til at standse danske produktionsenheder, og i den forbindelse fik de en kompensation på op til 18 danske kroner pr. kWh.

Man kan jo aldrig sende mere strøm ind i nettet, end der forbruges, ellers vil man brænde installationerne af. I fremtiden kunne man tænke sig, at en sådan overproduktion kunne opfanges af batterilagre eller brintproduktion, men den teknologi er slet ikke på plads endnu – og batterierne er alt for dyre, hvis de skal indsættes i den nødvendige skala.

Den anden episode indtraf en måned senere, 10. maj. Her var problemet det stik modsatte af, hvad der skete i april. I Danmark havde man på sædvanlig vis fastlagt priserne på el for de kommende 24 timer. Meteorologerne havde forudset et kraftigt fald i vindstyrken i løbet af dagen, og vindmølleejerne havde tilbudt leverancer i overensstemmelse med dette. Imidlertid indtraf faldet i vindmøllernes produktion 4 timer tidligere end forudset, og nu stod man pludseligt og manglede en masse strøm. Energinet måtte trække på alle de reserver, de kunne komme i nærheden af, og prisen pr. kWh nåede op på knap 40 danske kroner/kWh. Det var lige før, at Energinet havde været tvunget til at lukke ned for strømmen til udvalgte områder, såkaldte brown-outs.

Danmark har hidtil overlevet, fordi vi kunne importere strøm fra Norge og Sverige. Sidstnævnte land ser dog mindre lovende ud i fremtiden. Svenskerne har nedlagt kerne- og kulkraftværker og i stedet udbygget med vindmøller i den sydlige del af landet. Nu vil vindstille i Danmark som regel også indebære vindstille i Sverige, og så har de ikke noget, de kan hjælpe os med.

Danmark har levet højt på naboskabet med Sverige og Tyskland, men i takt med at alle tre lande satser mere og mere på vindkraft, vil vi ikke have meget gavn af naboerne, når vinden løjer af i alle tre lande samtidigt. Det burde politikerne holde sig for øje.

Paul-Frederik Bach kan ikke dy sig for en lille stikpille. Danskerne var meget forhippede på at få lukket det svenske Barsebäck-kernekraftværk og fik også deres vilje. I dag kunne vi have haft ualmindeligt meget glæde af det værk. Så man kan vist roligt sige, at vi skød os selv i foden den gang…

Kernekraftværket i Barsebäck
Del på de sociale medier

40 Comments

 1. Ja man kan definere EL-krisen som man vil, men for mig har vi en EL-krise på flere plan.

  – VE + VE-respirator (backup + lagring + udlandsforbindelser ++++) koster mange penge, hvorfor “grøn” omstilling, EL-krise og økonomisk krise, blot er flere sider af samme sag.

  – Tyskland er et godt eksempel på at det er farligt at gøre sig afhængig af at udlandet kan forsyne en med elektricitet.

  – Kun VE er afhængig af samhandel med udlandet, hvor en fjentlig stat nemt og ubemærket kan klippe søkabler (= ingen forsyningssikkerhed med søkabler), lige som en venlig nabo som Norge, pænt kan meddele at de ikke længere ønsker at stille deres backup-vandbatteri til rådighed for dansk VE.

  – Med for meget sol og vind er der større risiko for EL af en dårlig kvalitet (voldsomt varierende spænding, frekvens, udfald af kortere eller længere varighed), hvor virksomheder, når der er klumper i strømmen, får store udgifter grundet nedetid og selvfinansierede nødstrømsanlæg …. en udgift der skal tillægges prisen for alt for store mængder VE.

  – En elbørs (NORDPOOL) med marginalprissystem sikrer at prisbarren sættes efter dyreste udbyder, hvilket ikke nødvendigvis er til forbrugernes fordel.

  Et system der er skræddersyet til at tilgodese vind og sol med de største profitter til de leverandører, der leverer det ringeste produkt …. hvilket jo ikke er sund markedsøkonomi.

  – Med moderne kernekraft har man modsat VE og VE backup ikke blot frekvensstabilitet, en frekvensstabilitet vi kan tage ansvar for uden at være afhængige af udlandet, men også prisstabilitet, ligesom energikriser med moderne Gen 4 kernekraft, vil være noget EL, fjern- og procesvarme med Gen 4. vil være immune overfor.

  Udlandsforbindelser kan være “nice to have” (hvis de kan drives på markedsvilkår), men er ikke “must have” med kernekraft og termiske værker.

  – Og så er der den grønne krise, sol, vind og vandkraft forårsager i naturen med masser af fugle, fisk og unikt fiske-DNA på samvittigheden. Og hvor den største VE kilde vi har i Danmark ikke er VE, men VE-backup fra biomasse og gavntræ-afbrændinger, med masser af skovhugst på samvittigheden.

  osv, osv, osv, osv, osv det sorte hul vi er ved at grave os ned i, er allerede temmelig dybt.

  EL-krisen med udbygning af sol og vind har kurs direkte mod en dybere krise, hvor det er indiskutabelt, at det grønne betaler en høj pris, i det man misvisende kalder for den grønne omstilling.

  El-krisen fordybes på mange fronter, og samtidig, hvor regeringen ønsker at uddybe EL-krisen med tilhørende økonomisk krise, i et forceret tempo.

  I Holland er folket ved at vågne, spørgsmålet er hvor lang tid der går, før danskerne også vågner.

  “Ukorrekt eller forvrænget bestemmelse af synkroniseringsfasen kan ofte ske under to af følgende scenarier:

  1) Når vindmøllen er tilkoblet el-nettet igennem en stor elektrisk impedans (modstand). Eksempler på dette er store havmølleparker, som er placeret geografisk langt fra det primære el-net.

  2) Når netspændingen er lav. En lav netspænding forekommer især under netfejl som ved kortslutninger og lynnedslag.

  Da kortslutninger og lynnedslag må forventes med jævne mellemrum og flere og flere effektelektronik-baserede vindmøller bliver tilkoblet el-nettet igennem lange elektriske kabler med en høj impedans, er det desværre umuligt at opnå en 100% stabil synkroniseringskontrol i vindmøllen. Men for at minimere ustabiliteter er det vigtig at sikre, at synkroniserings-enhederne er så robuste som muligt.”

  “Artiklen her har givet et lille indblik i nogle af de udfordringer, der er ved fremtidens el-net baseret på sol- og vindenergi – som også forskningsmæssigt er spændende at være med til at løse. Fremtidens el-net vil bestå af titusinder af effektelektroniske enheder (vindmøller, solcelle-systemer, smarte laster mm.), der alle skal synkroniseres med et el-net, der tidligere har baseret sig på få store synkrongeneratorer til at etablere en stærk sinusformet spænding i nettet. På grund af ønsket om en grøn omstilling, vil disse store generatorer sandsynligvis forsvinde i takt med, at kraftværker baseret på fosile brændsler bliver udfaset.

  Det store spørgsmål er nu, hvilke af de titusinder enheder, der skal bestemme spænding og frekvens, når de store generatorer ikke er der mere.”

  https://aktuelnaturvidenskab.dk/find-artikel/nyeste-numre/5-2020/effektelektronik

 2. Til Søren Hansen
  Det er spændende læsning om El-krise.
  Jeg tror egentlig ikke at der findes en definition for el-krise.
  Vi er forhåbentlig enige om, at vi snakker det overordnede net – 400KV og 150KV.
  Efter min mening er el-krise koblet til netfrekvensen.
  Danmark er som bekendt tilkoblet det europæiske net og dermed et stabilt net med frekvenssvingninger i mHz.
  Du omtaler bl. andet el-krise den 10. maj – manglende elproduktion – men jeg kan ikke helt se krisen ud fra de kurver Energinet.dk dokumenterer.
  Der opstår fra kl.18:00 manglende elproduktion, idet sol og vind har faldende elproduktion. Det vælger Energinet.dk så at kompensere via import.
  Hvis elforsyningen har været på vej i krise – faldende netfrekvens – så er det underligt, at man ikke har reguleret “Værker over 100 MW” op i produktion – tværtimod?
  Jeg kan ikke vide, hvilke af de centrale værker, der har været i drift?
  Et centralt værk regulerer iøvrigt automatisk op ved frekvensafvigelse på -200mHz.
  Jeg er til gengæld meget i tvivl om Energinet.dk bruger samarbejdsforbindelserne økonomisk optimalt?
  Det er utvivlsomt et problem for netstabiliteten, at flere lande satser på svingende elproduktion men er det der, vi er nu?
  Det ville virkelig være oplysende at se frekvenskurverne for den 10. april og den 10. maj!

  Og lad os så få sat en stopper for yderligere udbygning af vind – og solproduktion.

  • Søren Hansen

   Jeg har ikke umiddelbart svar på dine spørgsmål, men formentligt fik man afværget for store fald i frekvensen ved “rettidig omhu”, hvor man fik mobiliseret tilstrækkeligt med nødforsyninger – dog til eksorbitante priser. Hvis du vil vide mere, så prøv at gå ind på omtalte Paul-Frederik Bachs hjemmeside, det er en guldgrube af data for elforsyningen.
   http://pfbach.dk/

 3. Den grønne kirke skaber ikke blot en økonomisk og forsyningskrise. Vi får også en spændingskrise.

  Når den grønne kirkes teknologi får netspændingen til at variere vildt, samt forårsage korte udfald, kommer selv de mindst klumper i strømmen, til at koste danske virksomheder, og dermed også hr. og fru Danmark, dyrt.

  Store roterende masser i termiske og kernekraftværker stabiliserer nettet, hvor den giftige cocktail den grønne kirke byder på, består af færre tunge roterende masser, og fire gange så meget utilregnelig energi.

  Hvis dansk industri ikke kan stole på den grønne kirkes EL-forsyninger, er virksomheder og landbrug jo nødt til også at investere i private nødstrøms-anlæg, der er alt andet end gratis og grønne.

  Endnu et punkt på den meget lange liste af ekstra udgifter ved at have valgt en utilregnelig rygrad i den danske energiforsyning. Udgifter man nok behændigt ikke har medtaget i sine regneark ved AAU, når man hårdnakket og med mistet jordforbindelse, påstår at sol og vind er 2- 3 gange så billigt som kernekraft.

  “- En strømafbrydelse uden varsel vil være ekstremt kritisk for os. På slagterierne vil sådanne afbrydelser medføre milliontab, siger Søren F. Eriksen, produktionsdirektør i Danish Crown-koncernen siger til mediet.

  På slagteriet i Horsens har Danish Crown tidligere oplevet enkelte korte strømudfald på få sekunder, og det er nok til at produktionen går fuldstændig i stå i flere timer, fordi alle systemer skal genstartes. Det kan give et tab på 2-3 millioner kroner, vurderer Søren F. Eriksen.

  Direktør Flemming Nør-Pedersen fra Landbrug & Fødevarer oplyser, at uvarslede strømafbrydelser kan få ”særdeles alvorlige konsekvenser på både landbrugsbedrifterne og i fødevareindustrien”, og at mange landmænd er i gang med at indkøbe nødgeneratorer.”

  https://landbrugsavisen.dk/uvarslede-str%C3%B8mafbrydelser-kan-f%C3%A5-million-konsekvenser-f%C3%B8devareindustrien

 4. “Forsyningssikkerheden i Danmark er udfordret af, at flere opvarmer hjemmet med varmepumper og lader elbilen op samtidig. I de fleste husstande vil det øge risikoen for kortslutning.”

  Kortslutning?, det er der vist kun fare for hvis ladestikket stikkes ind i sikringsskabet…

  Men jo, utilregnelig energiforsyning kombineret med varmepumper og elbiler, er en farlig cocktail.

  https://klimamonitor.dk/nyheder/art9615572/Varmepumper-og-lader-til-elbilen-er-for-kraftig-kombination-i-et-typisk-hus

 5. Senest vil de Radikale “have stærkere central udpegning af energiparker”, hvor “den økonomiske gevinst skal være bedre”.

  En økonomisk gevist der igen betales at skatteyderne, hvor skatteyderne årligt indbetaler 3 1/4 mia. DKK til endnu en af den grønne kirkes mange kirkebøsser, her den grønne fond….og så siger man VE ikke får statsstøtte.

  “Olien” der skal smøre de kommunale tandhjul, skal sikre:

  “at kommunerne laver en hurtigere myndighedsbehandling af projekter med vedvarende energi.”

  https://energiwatch.dk/Energinyt/Politik___Markeder/article16618989.ece

  https://fm.dk/media/26066/faktaark-om-groen-fond-a.pdf

  Ikke overraskende ønsker de Radikale således ønsker mere “DDR” i vores folkestyre, hvor tempo´et hvormed danmarks forsyningssikkerhed trues og landet forarmes / forgrimmes, i forceret tempo og vha. “smørelse” til de kommuner der lader sig bestikke, skal sikre at vores før så yndige land, i forceret tempo, bliver omdannet til VE-industrizone, hvor det der rent faktisk er grønt, den grønne natur og de grønne landskaber, af den grønne kirke og de Radikale, værdisættes til nul DKK.

  Dette ikke på trods af de seneste meningsmålinger mht. danskernes positive stemning overfor stabil, grøn kernekraft, men netop derfor. Den grønne kirkes destruktive VE-projekt haster nu som aldrig før, inden vestenvinden vender.

  Vort folkestyre længe leve, hurra, hurra, hurra.

 6. Mens kernekraft er at sammenligne med det solide kvalitets møbel, der holder i mange årtier, ja i op til et helt århundrede…en langtidsinvestering der når den først er betalt, kun koster drift og vedligehold.
  Så er sol og vind at sammenligne med et billigt, køb og smid væk, IKEA møbel, hvis funktion i dets levetid ikke kan sammenlignes med kvalitetsmøblets, ligesom dets levetid kun er 20-30 år.

  Brian Vad Mathiesen fra AAU, har i hans kreative regneark, regnet med faldende priser på VE, men hvordan kan han spå om sådanne priser, når senest Ørsted er et godt bevis på at det nemt kan gå den modsatte vej.

  Alle spådomme om fremtidige VE priser er ikke andet end, ja vilde spådomme, hvorfor hele VE korthuset lige der bliver usagligt.

  Kernekraft derimod, der er særdeles nøjsom med sit råstofforbrug, er langt mindre følsom for udsving i disse, hvorfor man med kernekraft, kan lave nogle tilsvarende langt mere realistiske spådomme om prisen i fremtiden. Herunder indregne en realistisk prisudvikling med Gen 4 kernekraft.

  Forestil jer hvad der kan ske med priserne med teknologi, der er særdeles råstof-frådsende, hvis hele verden samtidig, og for hver 25 år, skal forbruge gigantiske mængder af disse begrænsede råmaterialer?

  “But still more awkward is the fact that wind and solar power are unlikely to follow the optimistic cost-curve declines that we’ve been promised over the years. A recent article on solar photovoltaic (pv) power by Jonathan Gifford at pv magazine suggests that the cost curve promises are quickly coming to a halt. Gifford quotes a senior exec with a large solar power system producer explaining that, while solar component costs have been in decline for about six years now, the easy days are behind us. He observes that, currently, manufacturing constitutes only 30 percent of pv module manufacturing, while material inputs such as silver, copper, aluminum, and glass for solar power systems now constitute 70 percent of input costs. And those costs are all going up.”

  https://troymedia.com/business/the-true-cost-of-unreliable-renewable-energy/

 7. Jens Chr. Andersen

  En atomreaktor er mere end elektricitet, og omvendt VE industrien er der ingen skjulte omkostninger, tvært i mod er der “skjulte” store økonomiske fordele udover elektricitets produktionen.

  En smeltet salt thorium atomreaktor, og kun en smeltet salt thorium atomreaktor kan samtidig og kontinuerlig producere strøm, procesvarme, spildvarme, ædelgasser og isotoper.

  1. En atomreaktor kan producere elektricitet til en fast pris året rundt.
  Den danske atomreaktor virksomhed Copenhagen Atomics har været ude og informere at de vil sælge strøm for 10 øre/kWh fra 2028, når de begynder at markedsføre deres første atomreaktorer.
  Ifølge Forsyningstilsynets statistik for 2. kvartal 2023 var gennemsnitsprisen for elektricitet uden afgifter 57 øre/kWh.

  2. En atomreaktor kan levere 700-800 ℃ industriel procesvarme til højtemperaturindustrien, den eneste løsning i dag er elektrificering som for de fleste virksomheder er en umulighed pga. omkostningerne ved ombygning og prisen for elektricitet.
  For cement, tegl, glas, stenuld og støberier som kræver over 1.000 ℃ procesvarme, for tung transport, for flytrafik og for skibstrafik, er atomreaktoren uovertruffen til fremstilling af grøn brint, ammoniak, eller hvad andet som ellers kræves.

  3. En atomreaktor kan levere 500-550 ℃ spildvarme til høj- og mellemtemperaturindustrien og til fjernvarmenettet kontinuerlig året rundt, uden den forurening som vi ser fra biomasse.

  4. Atomreaktoren har et afgasningsanlæg hvor man kan udskille ædelgasser som Xenon og Krypton, som bruges til bl.a. plasma ætsning af Semiconductors og ion motorer til satellitter, altså et virkelig high-value marked.

  5. Atomreaktoren har et kemisk anlæg hvor man bl.a. kan udskille medicinske isotoper bl.a. Strontium-90 radioisotoper, Cæsium-137 til medicinsk sterilisation, Molybdæn-99 for medicinsk diagnose, Jod-131 for kræftbehandling, Technetium-99 til diagnostik teknikker, og mange andre isotoper til forskning.

  Amerikanske Kirk Sorensen, som er guru indenfor SMR-teknologien, har slået fast at potentialet for medicinske isotoper alene, er større end værdien af den strøm som atomreaktoren producerer.
  Desuden vil en atomindustri i Danmark skabe store muligheder for danske medicinale virksomheder til at udvikle nye unikke isotoper til det stærkt ekspanderende marked som i dag er på 10 milliarder USD om året.

  Citat verdens mest berømte dansker:
  ”Atomenergi kan skabe en verden med så ufattelige tekniske goder, at ingen i dag kan forestille sig det.”
  Det sagde han i Ingeniørforeningen i oktober 1945 og den drøm har vi nu mulighed for at opfylde.

  Samtlige store europæiske og internationale organisationer har sagt at atomkraft er en del af den grønne omstilling, lad os nu få nedsat den Niels Bohr kommission, så vi kan nå målene for den grønne omstilling.

  • Tak for mange rigtig gode pointer JCA.

   Copenhagen Atomics har en business model mht. den energi de sælger, at de kun sælger termisk energi, hvor det så er op til kunden, om denne energi skal bruges til fjern / procesvarme, eller måske til produktion af EL.

   For en god ordens skyld, skal man derfor være opmærksom på, når der oplyses kWh-priser fra Copenhagen Atomics, om det er prisen for en termisk eller elektrisk kWh (kWh(t) eller kWh(e)), hvor virkningsgraden fra højtemperatur-reaktorer ved EL-produktion er tilsvarende høj. Ca. 40% fra en Copenhagen Atomics thoriumraktor.

   “En atomreaktor er mere end elektricitet, og omvendt VE-industrien er der ingen skjulte omkostninger, tvært i mod er der “skjulte” store økonomiske fordele udover elektricitetsproduktionen…..Ifølge Forsyningstilsynets statistik for 2. kvartal 2023 var gennemsnitsprisen for elektricitet uden afgifter 57 øre/kWh.”

   Helt korrekt, og ikke at forglemme, er der også store grønne fordele.

   Hvor der ved den danske VE model er lagt røgslør ud over de samlede udgifter, således at vi reelt ikke kender alle udgifterne ved VE, skal der til den rene EL-pris, hvor man har splittet regningen op, tillægges skjult og synlig VE-statstilskud og voldsomme VE-nettariffer, der i perioder nemt kan være mange gange højere end den rene EL-pris. Hvor det også er individuelt, om man har behov for at forbruge ekstra EL ved kogespidserne osv.

   Den reelle pris for at have VE-EL, er derfor nok en del højere.

   Hvad man derimod alt for ofte springer alt for let henover mht. “prisen” for EL, og da især hvis man hævder man er igang med en “grøn omstilling”, er den grønne pris naturen, og dermed også os mennesker betaler. En pris der ikke altid kan gøres op i kroner og øre.

   Hvor kernekraft har en særdeles høj energitæthed, forholder det sig lige modsat med VE, der har en særdeles lav energitæthed.

   Derfor kan kernekraft gemmes af vejen på et meget lille areal i f.eks. et industrikvarter, mens VE fylder voldsomt meget mere, og placeres midt i alt det grønne. Ja mht. vindkraft ofte højt i landskabet hvor vinden er kraftigst, og den tilhørende visuelle forurening længst rækkende.

   Der er alt for lidt fokus på hvor høj den grønne pris fra sol, vind, vand og biomasse er i ind- og udland. En pris der ikke figurer på noget regneark, udover den kompensation (bestikkelse) staten udbetaler til nærmeste VE-naboer, hvor denne VE-forurening jo også rammer alle os andre og det sagesløse dyreliv.

   Det er ikke tilfældigt, når den grønne kirke ikke snakker så meget om den grønne pris vi betaler, som en konsekvens af den danske model for “grøn omstilling”…en pris der ikke desto mindre, for nogen er langt højere, end den pris vi betaler i kroner/øre.

 8. Hvor religionen går ind, går forstanden ud.
  Taberne betaler.

 9. PSO – afgiften (eller skulle vi kalde den grøn kirke støtte), en støtte forbrugeren direkte betalte, så vi kunne sikre en fremtidig EL-krise, er ikke forsvundet.
  Den er blot flyttet over på finansloven, så den iforb. med nye voldsomme nettariffer, måske ikke skar så meget i forbrugernes øjne.

  Vi har således gennem årtier over PSO afgiften smidt masser af gode DKK efter teknologier der ikke dengang, og heller ikke fremover, vil være istand til at klare sig i en fri konkurrence med stabil grøn kernekraft. Og da slet ikke hvis man retfærdigvis også prissætter den destruktion af det grønne, VE forvolder.

  Grøn kernekraft der ikke konstant er ude med tiggerstaven, men blot ønsker at deltage i den grønne omstilling på lige vilkår, og uden hverken skjult eller synlig statsstøtte.

  En praksis der fortsætter, nu bare skjult i finansloven, voldsomme nettariffer og statens engagement (for skatteydernes penge) i Ørsted og andre VE projekter, der alle er en gigantisk klods om benet for vores økonomi og natur.

  “Energistyrelsen fastsatte og offentliggjorde frem til udgangen af 2021 PSO-tariffen.

  Indtægterne fra tariffen blev anvendt til at dække omkostninger til vedvarende energi og decentrale værker samt forskningsmidler og administration af disse.

  PSO-tariffen blev indført af Folketinget i forbindelse med en aftale om liberalisering af energimarkederne i 1998. PSO-midlerne skulle dække udgifter til nye energiteknologier, der endnu ikke var i stand til at klare sig på rene markedsvilkår. Frem til udgangen af 2017 blev tariffen fastsat af Energinet hvorefter opgaven overgik til Energistyrelsen.

  17. november 2016 blev der indgået en politisk aftale om gradvis afskaffelse af PSO-tariffen frem imod 2022. PSO-udgifterne blev fra 2017 derfor løbende flyttet fra den forbrugerbetalte PSO-tarif til finansloven. Udgifterne er nu fuldt ud finansieret via finansloven.

  I 2022 blev der gennemført en PSO-sluttarif til udligning af differencen imellem de opkrævede PSO-midler, og de PSO-udgifter, der var nødvendige til finansiering af produktion af vedvarende el mm. ”

  Det er store beløb der er i spil.

  Det samlede danske EL-forbrug var i 2022 ca. 35 mia. Kwh, hvilket med lidt hurtig hovedregning så betyder, at vi betaler 35 mia. DKK i afgifter, moms og nettariffer, for hver krone der afleveres på disse konti. Dertil kommer så den synlige og skjulte statstøtte til VE.

  I takt med at samfundet omdannes til et EL-samfund, med en støt stigende andel af det samlede energiforbrug lagt over på EL, kan man med lidt hurtig hovedregning konkludere, at vi snart taler om store trecifrede mia. beløb, blot i moms, afgifter og nettariffer.

  I et folkestyre ville det kun være rimeligt, hvis folket fik fuld gennemsigtighed for hvordan så store beløb forvaltes…for holder man noget skjult for folket, har et folkestyre jo svært ved at fungere som et folkestyre.

  Som man siger, der mangler ikke penge i det offentlige, der mangler fornuft…og det er hverken rimeligt eller fornuftigt, at vi betaler så store mia. beløb alene i skatter og afgifter til vores EL-infrastruktur, og samtidig må leve med et EL-system, der er helt på randen af et sammenbrud, og helt afhængig af sårbare søkabler med sort VE i den anden ende, man med rimelighed kan antage, fjentlige stater for længst har kortlagt.

 10. Den grønne kirkes troende ser gerne en mere nuanceret energidebat, hvilket man kun kan være enig i må være godt.

  På samme måde som det ville være godt hvis vi kunne have en energidebat uden tro, uden politisk spin, uden et (D)DR, uden et (D)DMI, uden et (D)AAU og uden en altoverskyggende vindmøllemafia, der er alt andet end nuanceret.

  Her må man dog ikke glemme, at i den grønne kirkes parallelunivers, er mange forhold vendt på hovedet, hvor sort er grønt, dyrt er billigt og skidt er godt.

  Således har ordet “nuanceret” i de grønnes parallelunivers også fået en ny betydning, hvor det betyder mulighed for at infiltrere debatten med politisk spin, grøn kirke-ideologi, samt lægge røgslør udover realiteterne….der jo er at:

  – Man ikke ønsker en uvildig Niels Bohr kommission bla. bestående af folk der ved noget om kernekraft og kernefysik.
  – Man vil meget hellere have tingene undersøgt af råd bestående af bl.a. gamle OOA-folk, den sædvanlige vindmølle mafia fra AAU, samt andre medlemmer af den grønne kirke, hvis løn er med på den grønne kirkes (borgens) finanslov.

  https://www.atomkraft-jatak.dk/kommentarer-til-fakta-om-atomkraft/

  – Man ønsker ikke at slippe kernekraften fri, så den kan få lov til at vise, hvad den kan på markedsvilkår.

  – Man ønsker blot helt unuanceret at forbyde den, samt en energibørs der helt unuanceret belønner de energikilder mest, der leverer det ringeste produkt til et samfund, der efterspørger en pålidelig og grøn (ikke at forveksle med grøn kirke) energiforsyning.

  Strategien har været at konstruere et system så kompliceret, således at menigmand, hvis tid i stor grad er beslaglagt af at skulle tjene penge hjem til den grønne kirkes teknologi, ikke har hverken tid eller mulighed for at gennemskue, hvad der foregår i en unuanceret debat, der med hård hånd styres af dem (den grønne kirke) der styrer vores public-service medier og offentlige institutioner.

  Energidebatten har nu raset i et par generationer, hvor alle der har fulgt med (bl.a. her på disse sider og andre steder end de statskontrollerede medier), har haft rig mulighed for at få et noget mere nuanceret billede end hvad den grønne kirke ønsker kommer frem i dagens lys.

  Medlemmerne af den grønne kirke ønsker dog ikke et nuanceret verdensbillede. Hvor tro jo netop går ud på, at man tilbydes en livsløgn med tilhørende identitet i det grønne trossamfund, man så kan leve lykkeligt på resten af sine dage, sammen med sine nye “kammerater”.

  Med mindre man er farveblind, bund-naiv, ikke evner at tænke rationelt, har en skjult (grøn kirke) dagsorden, eller blot er så hårdt ramt af et livslangt forløb med systematiseret indoktrinering fra samfundets institutioner, at man har mistet sin evne til at se det, der står lige foran en, så behøver man ikke en nuanceret debat for at kunne konkludere at:

  VE industri i landskab, natur og UNESCO-nationalparker ikke er grønt

  Et overforbrug af biomasse ikke er grønt

  Et forbud og kamp mod den grønneste af alle grønne energikilder, ikke bare i DK, men også i EU, ikke er grønt

  At det ikke er grønt at blokere urgamle vandveje, hvor dyrelivet ikke bare dræbes, men hvor unikke genetiske fiskestammer for altid udryddes.

  Og hvad er der så i grunden tilbage af den grønne kirkes teknologi, man med en nuanceret vurdering, kan kalde for grøn teknologi?

  De grønne har kværuleret i et par generationer, og fortsætter med at kværulere alle os andre til døde i en endeløs strøm af gamle travere af politisk spin, der er alt andet end relevante, interessante eller nuancerede at lytte til … heller ikke på disse sider.

  De har gennemtrumfet deres “grønne” teknologi, og vi ser tydeligt resultatet i DK og DE. Hvor de (mindre) nuancerede slagsange mod kernekraft, udgjorde størstedelen af det nuancerede fundament for en stor del af vores befolkning, hvis indsigt i emnet og kernefysik, nok med rimelighed kan betegnes som “begrænset”.

  Så ja, vi har ikke brug for mere unuanceret politisk spin fra den grønne kirkes agenter.

  Vi har brug for at det unuancerede og urimelige forbud mod grøn kernekraft ophæves straks, at vi stopper med at kaste flere af skatteydernes gode penge efter dårlige penge til den grønne kirkes teknologi, samt at den grønne kirkes helt åbenlyst sorte teknologi, i forceret tempo, en gang for alle fjernes fra vores natur.

  Kun på den måde kan vi undgå en truende EL-krise med tilhørende økonomisk og økologisk krise.

  Sæt kernekraften fri…

 11. “hvordan atomkraft passer ind i vores elforsyning og samfundsøkonomi.”

  En gammel traver fra den grønne kirke og deres parallelunivers, de grønne troende nu spreder her ved klimarealisme.dk, hvor sort er grønt, hvor dyrt er billigt, hvor en høne siger muhhh og en ko lægger æg.

  I dette syge parallelunivers er utilregnelige energikilder de energikilder de tilregnelige energikilder skal indordne sig under, i et samfund der har brug for forsyninger man kan regne med.

  Her er det tabu at tænke rationelt, at tænke rygraden i et samfund der efterspørger pålidelige forsyninger, skal bestå af energikilder der kan levere pålidelige energiforsyninger.

  Og jo flere utilregnelige energikilder man på kort tid kan få forceret igennem med EU – nødretsforordninger, jo stærkere mener man denne konstruerede præmis er.

  En præmis der er syg ind til benet.

  • Hans Henrik Hansen

   “Og jo flere utilregnelige energikilder man på kort tid kan få forceret igennem med EU – nødretsforordninger, jo stærkere mener man denne konstruerede præmis er”

   – i dagens “Guld og grønne skove” (DR P1) kan man høre direktøren for vindmølleindustrien (Hylleberg) advokere for ‘bankpakker’ til redning af vindindustrien!:

   https://www.dr.dk/lyd/p1/guld-og-groenne-skove-3001293856000

   (indslaget bringes i udsendelsens sidste tyve minutter).

   • Ynkeligt….lad falde hvad ikke kan stå i vinden.

    Det er ikke vindmøllerne vi skal redde, det er os selv og vores natur vi skal redde fra de sorte vindmøller, vores vind-mafia og deres sorte backup.

   • Per Mikkelsen

    Ja, det er god baggrundsbelysning udsendelsen giver, og nok lidt mere nuanceret end det fremgår af kommentarer her i tråden. Guld og grønne skove kan absolut anbefales. Også sidste uges udsendelse med Erik Flyvholm, borgmester i Lemvig.

 12. Godt nyt til alle

  “staten/stater støtter de energikilder og leverandører, der er bedst for samfundsøkonomien, privatøkonomien og miljøet mv “.

  Tak for info.

  Så når Norge og Sverige alene blokerer deres floder mere end 3000 steder, er det fordi staten i NO/SE vurderer det er det bedste for miljøet.

  Når Danmark tænker på at lave vindmølle(parker) inde i UNESCO parker, er det fordi den danske stat vurderer det er bedst for miljøet.

  Når staten griber til metoder som at tage en EU – nødretsfordning i brug, er det med tanke på miljøet og hvad der er bedst for folket.

  Når Danmark fælder nabolandes skove på en ikke bæredygtig vis, er det også kun med tanke på den gavnlige effekt for miljøet.

  Og når Danmark i Danmark og EU blokerer for grøn kernekraft, er det såmænd også kun fordi de tænker på miljøet og hvad der er bedst for DK og EU.

  Det må jo så betyde at vi lidt spilder vores tid herinde, at vi ikke ved hvordan stater og staten virker når vi endnu ikke har forstået at staten og stater ved bedst, og kun vil os og miljø det bedste. At vi misinformerer, samt at det bedste måske ville være at lukke klimarealisme.dk, når nu staten ved bedst.

  Hvor længe skal denne farce fortsætte? Det er jo ikke udveksling af faktuelle oplysninger man rationelt kan handle på, men blot en efterhånden lidt syg farce, der måske kan underholde nogen, mens andre skræmmes væk, og under alle omstændigheder ikke har nogen substans det er værd at bruge tid på.

 13. Mikael Thau

  Den såkaldt billige VE strøm er kun billig fordi VE ikke belastes med de omkostninger deres varierende produktion medfører samfundet. Den nødvendige backup forsyning er påtvunget forhøjede omkostninger grundet kravet om at de skal indstille driften for at modvirke den fluktuerende VE produktion. Disse omkostninger sendes så direkte videre til sagesløse forbrugere jf. de i dag gældende regler for elprisdannelsen, hvilket så tilsyneladende også danner et wild west scenarie, hvor smarte enkeltpersoner kan berige sig.

  Ørsted, Vestas og Green Power Denmark har i længere tid råbt op om de vanskelige forhold for VE branchen med bl.a. ønske om særbehandling ved udbud af VE. Således ønskes gratis adgang til danske arealer, særlige udbudsformer hvor bygherren ikke behøver at vælge det billigste bud og dermed kan blokere for billiger møller. Ligeledes ønsket forceret opstilling af møller uden korrekt forundersøgelse og ignorering af naboers ret til at klage.

  Statsstøtte kan have mange former. Det vi har set i det sidste stykke tid – og også i USA – er at VE ikke kan klare sig på rene markedskræfter, men har behov for samfundets hjælpende hånd.

  Om VE så skal have en hjælpende hånd i den grønne omstilling er et politisk spørgsmål.

  • “Den såkaldt billige VE strøm er kun billig fordi VE ikke belastes med de omkostninger deres varierende produktion medfører samfundet.”

   Helt enig. Det er groft manipulerende at splitte regningen op. Og der er selvfølgelig en god grund til at vores vind mafia så netop gør det, så ingen almindelig dansker har en jordisk chance for at gennemskue hvad der egentlig foregår.

   Et energisystem er netop et “System”, hvor det kun giver mening at se på helheden, for det er jo helheden forbrugeren kommer til at betale for.

   Utilregnelige energikilder i et samfund der er afhængig af tilregnelig energi, er selvsagt energikilder af ringeste kvalitet, og med en tilsvarende høj integrerings pris.

   “Ligeledes ønsket forceret opstilling af møller uden korrekt forundersøgelse og ignorering af naboers ret til at klage.”

   Helt korrekt, hvilket meget godt illustrerer hvor kynisk vores vind mafia er, hvilke metoder de er klar til at anvende, hvilket man kan læse mere om i linket herunder.


   Kærestens bønner blev hørt

   Hos forsyningsselskabet, Hofor, der står bag Aflandshage-projektet, fulgte direktør for forsyningsstrategi og vind, Charlotte Søndergren, med i statsministerens tale, og dagen efter gav hun et interview til EnergiWatch, hvori hun satte sin lid til, at regeringen ville finde en løsning…

   Og Charlotte Søndergrens bønner blev tilsyneladende hørt – eller også var regeringen allerede i gang med at finde en løsning – for bare 11 dage senere tonede Charlotte Søndergrens bedre halvdel, klima- og energiminister Lars Aagaard, frem i Børsen med et budskab, der formentlig bidrog til god stemning på hjemmefronten.

   Vil bruge særlig ordning

   I Børsen lagde ministeren nemlig op til at gøre brug af en såkaldt EU-nødretsfordning, der skal sikre, at havvindmøllerne ved Stevns kan opføres alligevel. Klagenævn og flagermus eller ej.

   https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/ministerens-klima-kamp-kaemper-for-kaerestens-prestige-projekt/9992474

   Den danske VE model, hvor DK ønsker at være den foregangsmodel andre kan kopiere, foregår således fra nu af ved at VE tvinges igennem vha. en EU-nødretsfordning.

   Er Danmark kommet i en form for VE undtagelsestilstand, hvor vores VE mafia nu har givet sig selv næsten frie hænder til at gøre lige hvad der passer dem? misbruger man blot en EU – nødretsfordning? eller er forklaringen langt mere simpel, at Lars er kommet under tøflen derhjemme?

 14. Ørsted er oppe imod naturlove og markedskræfter, hvor kun flere af skatteydernes gode penge, smidt efter dårlige penge, kan holde den grønne teknologis trearmede kors oven vande.

  Hvornår er nok, nok? hvor mange penge gider danskerne at smide efter sort taberteknologi?

  Det næste der kan ske er, at Ørsted bliver nedvurderet, og dermed skal betale endnu mere i rente når de skal låne penge….den onde spiral er med lidt held sat i gang, så vi måske kan få forceret afviklingen af den sorte VE-industri.

  Det er bund-naivt at tro, sol og vind vil få nogen større rolle i fremtidens globale energiforsyning. Men rationel tankegang plejer jo heller ikke at være et adgangskrav til religioner….tværtom.

  Når den grønne kirke således hårdnakket benægter realiteterne (som så mange andre religioner), benægter at deres voldsomt ineffektive, og dermed ressource- og arealfrådsende teknologi med lav energitæthed plantet midt i naturen, deres overforbrug af biomasse, deres destruktion af smukke nordiske floder, deres destruktion af nærmiljø med visuel forurening. der snart kan blive synlig fra noget nær 100% af Danmarks landarealer ikke er sort kostbar teknologi, jamen så bekræfter det, at vi er oppe imod en ideologi, identitet og religion, hvor al samtale, som med andre religioner, er nyttesløst…denne religion vil før eller siden lide en naturlig død.
  Bare synd for danskerne og Danmark at vi skal betale så mange lærepenge.

  Men som altid, vi ligger som vore politikere har redt.

  “Det er tydeligt, at de ukoncentrerede vedvarende energikilder alle er meget materialekrævende sammenlignet med atomenergi.”

  “Fysikkens love bøjer sig ikke for politiske præferencer. Hvis et samfund skal baseres på energikilder, som ikke har høj energitæthed, må man gøre beslag på flere ressourcer og et større areal for at indfange nok svag energi.

  Hvis et samfund er baseret på energikilder med høj energitæthed behøver man omvendt ikke særligt mange materialer eller areal. Højt energi-flow betyder lavt materiale-flow.”

  “Med atomkraft kan vi løse klimaudfordringerne uden at gå på kompromis med naturen
  Vind og sol er naturlige energier, men maskinerne, der høster disse naturenergier og fører dem ind i vores stikkontakter, er alt andet end naturlige. Man hjælper ikke naturen ved at grave den op og fylde den med energimaskiner under påskud af at ville redde klimaet. Vi er nødt til at sikre at vores klimaløsninger er til gavn og ikke til skade for naturen, der i forvejen er udfordret af menneskets store aftryk.

  Med atomkraft kan vi få masser af klimavenlig energi på et ganske lille areal og dermed give plads til mere vild natur.”

  https://www.atomkraft-jatak.dk/100-vindenergi-kraever-hele-jyllands-areal-vindmoeller-industrialiserer-naturen-atomkraft-giver-den-plads/

  • Per Mikkelsen

   En af Paul hyppige anklager går på, at VE-forsyning kun fungerer via statsstøtte og positiv særbehandling. Den mere nuancerede forståelse er, at staten/stater støtter de energikilder og leverandører, der er bedst for samfundsøkonomien, privatøkonomien og miljøet mv. Derfor skal det også nævnes, at olie- og gasudvindingen har fået milliardtilskud…
   Globalt ser det sådan ud: Statsstøtten til fossile brændstoffer var på 7000 milliarder dollar i 2022 globalt, viser analyse fra IMF.

   [Forkortet af red.]

  • Per Mikkelsen

   Helheden og et 360 gr. kig på tingene er nødvendig, når vi snakker atomkraft. Sikkerheden på 3. og 4. generations a-værker kan vi hurtigt blive enige er i orden. Og det skal nok også fungere med deponering af affaldet. Det interessante er, som klimarealister (Paul m.fl.) kigger på, hvordan atomkraft passer ind i vores elforsyning og samfundsøkonomi.
   Tjekdet.dk har lavet det 360-eftersyn: https://tjekdet.dk/indsigt/er-atomkraft-farligt-dyrt-og-tidskraevende

   [Forkortet af red.]

   • Søren Hansen

    Tjekdet, som jo normalt ikke er meget for klimarealisme, har her en lang rutinegennemgang af kernekraften, i et indlæg der er op til 6-7 år gammelt (det blev sidst opdateret for halvandet år siden). “The usual suspects”, bl.a. Brian Vad Mathiesen fra Aalborg, får rigeligt med spalteplads. Tjekdets indslag er ikke en kilde, der bibringer diskussionen her på siden noget nyt.

    • Per Mikkelsen

     Jeg er skuffet over, at du og Paul ikke konkret problematiserer den grundige udredning af hvordan man placerer atomkraft i et forsyningsmarked med stadig billigere VE og statsstøttet fossil energi (gas primært) til el-produktion. Tag nu udredningen afsnit for afsnit og sammenlign med jeres egne kilder. Tak!

     • Vi befinder os i kommentarsporet til en artikel om problemerne med at holde elforsyningen stabil, når der er en større andel af sol og vind. Så er det nok ikke det rigtige sted at kaste sig ud i grundigere analyser af et halvandet år gammelt og alenlangt skrift om kernekraft, der viderekolporterer de sædvanlige myter. Lad os holde os til emnet, og du må godt ophøre med at gentage påstanden om den stadigvæk billigere VE, den har vi netop i løbet af de seneste måneder fået grundigt afmonteret. Fossil energi får ikke “statsstøtte”, andet end de fradrag for investerings- og driftsudgifter, som ALLE virksomheder får (inkl. VE). Så hold venligst igen med at gentage de samme trætte påstande.
      Mht. indplaceringen af kernekraften er svaret enkelt nok. Den skal i fuldt omfang stå for elforsyningen, evt. med gaskraftværker til spidsbelastningerne. Sol og vind skal hurtigst muligt udfases.
      Og hermed slutter debatten om denne artikel på hjemmesiden.

 15. “The average price of the seven most significant critical minerals for the wind industry has increased by 93% since January 2020.”

  https://www.energymonitor.ai/renewables/data-insight-the-cost-of-a-wind-turbine-has-increased-by-38-in-two-years/?cf-view

  Jeg ved godt hvor mine pensionsmidler ikke skal investeres.

  Hvor længe har den grønne kirke tænkt sig at benytte klimarealisme.dk som endnu en prædikestol, hvorfra deres ret trættende, virkelighedsfjerne og monotone prædikener kan spredes?

  En endeløs kværuleren uden substans eller jordforbindelse om at sort er grønt, og dyrt er billigt.

 16. Per Mikkelsen

  Paul skriver: “Staten har tabt langt over 200 mia. af danskernes penge på Ørsted og vindmøller, svarende til 33.000 dkk pr. dansker, spædbarn til olding.”
  De skræmmende beløb er værdien af aktier og dermed tab, som kan hentes igen. Sidste år var gevinsten mindst ligeså stor. Ørsted lever og leverer projekter. Kurser på både Ørsted og Vestas steg flere procent fredag. Aktionærernes midlertidige tab pga. for billige kontrakter kommer også UK og USA mf. til gode i form af billig (for billig) elproduktion og afregning. Ørsted skal nok genvinde sin værdi, for det er et kompetent og markedsførende selskab.
  Både artiklen og kommentarer postulerer, at vind og sol er dyrere end fossile kilder. Det er svært at finde belæg for den slags synspunkter, både nationalt og internationalt. Netsøgninger og henvisninger til officielle kilder fortæller, at investering i VE (specielt sol og vind) giver mest for pengene. Det er også Klimarådets konklusion. Eneste kilde, der notorisk ser sol og vind som dårlig samfundsøkonomi, er Klimarealisme.dk [hvor det forudses at] det bliver snart mørkt og koldt, fordi strømmen går. Det er altså ikke sket endnu. Mon ikke det skyldes en undervurdering af Tysklands, Danmarks og andre landes energiplanlægning?

  [forkortet af red.]

  • Søren Hansen

   Endnu en gang et eksempel på den blinde tro på fremtiden for sol og vind. Man skal dog ikke lede ret længe, for at finde masser af kritiske artikler og indslag om sol og vind som grundstammen i en elforsyning. Engelske NetZero Watch, tyske Klimanachrichten og mange andre, der bliver refereret på siden her. At sol og vind vil slå fejl, er jo ikke noget, vi har fundet på.
   At så Klimarådet og Energistyrelsen stadigvæk optræder med de åh-så-lave priser på sol og vind kan kun undre, specielt i lyset af den seneste prisudvikling på havvindsprojekterne i USA og UK. Energistyrelsen forudser priser på havvind ned til 22 øre/kWh, hvor Ørsted m.fl. nu beder om en krone eller mere. Ballonen er revnet. Skulle der være nogle Ørsted-lignende selskaber, der nu hænger på alt for billige kontrakter, kommer det ikke nogen til gode i noget som helst omfang. Det er ikke sundt for økonomien, hvis nogen skal hænge på en tabsgivende kontrakt i 15 år.
   Sidste vinter var vi ved flere lejligheder et mulehår fra at ende i blackouts, eller i hvert fald brown-outs, hvor elværkerne tvinges til at afbryde forsyningen til udvalgte distrikter. Det gælder både DK og Tyskland – og er allerede sket i Californien.
   Fortsætter man med den hovedløse udbygning af sol- og vindenergien, ender det galt.

 17. Villi John Petersen

  Ja, danskerne lagde et stort pres på den svenske regering for at få nedlagt værket. Sjovt nok var det i følge den svenske professor Jan Blomgren også den danske regering, der bad svenskerne bygge A-kraftværket i Barsebäck, for det ville være rart for København og omegn at have et sådant værk i nærheden.

 18. Staten har tabt langt over 200 mia. af danskernes penge på Ørsted og vindmøller, svarende til 33.000 dkk pr. dansker, spædbarn til olding.

  https://www.berlingske.dk/virksomheder/statens-ejerskab-af-kriseramte-oersted-kan-ramme-smaaaktionaeren-hvis

  Og det er kun hvad der er tabt indtil nu, og kun hvad der er tabt på Ørsted….ved de nye havmølle industriområder, har staten også skudt vores penge ind. + alle de tilskud der gennem tiderne er givet + hvad det koster at være medlem af Nordpool med deres grådige børshandlere og marginalpriser + voldsom kostbar og sårbar VE infrastruktur + visuel forurening + tabte arealer + materiale frås + masser af skrot for hver 25 – 30 år + risiko for brown / blackouts + sårbare søkabler + ødelagt natur og dyreliv i DK, SE, NO og de baltiske lande + økonomisk nedtur for Danmark + ekstra arbejde til alle, så vi kan arbejde den gæld af den grønne kirke har sikret danskerne ++++

  Hvis vi er lidt konservative, og siger vi kun har tabt 200 mia DKK, kunne man for 200 mia. DKK have købt ca. 20 top moderne BWRX-300 SMR reaktorer, med en samlet effekt på 6 GW(e) og 17,4 GW (t), hvilket langt overstiger det samlede danske EL-forbrug.
  Vi kunne således blive et ægte grønt foregangsland, og eksportere grøn kernekraft til Tyskland, og samtidig lave en skilling på det.

  Vi kunne få en stabil forsyning, og en KWh pris ned til 45 øre / Kwh…og mon ikke vi får lidt mængderabat, hvis man bestiller 20 stk. på en gang?

  https://ekstrabladet.dk/nationen/nyt-a-kraftvaerk-lover-billig-stroem/9627578

  https://nuclear.gepower.com/bwrx-300

  Stabil EL der modsat sort sol og vind med sort vand og biomasse som backup, kunne levere helt grøn og stabil EL 24/7, med minimal EL-infrastruktur (lave nettariffer), og ingen døde fisk, flagermus, ørne eller skovhugst på samvittigheden, og ingen trearmede tyveknægte i UNESCO nationalparker.

  Men nej, den grønne kirke ved bedst hvad der er grønt og godt for Danmark og danskerne.

  Ja, sådan er der så meget man ikke forstår.

  • Hans Henrik Hansen

   “Staten har tabt langt over 200 mia. af danskernes penge på Ørsted og vindmøller, svarende til 33.000 dkk pr. dansker, spædbarn til olding…”

   – Dansk Aktionærforening udtaler:

   “Den danske stat har tabt over 200 mia. kr. på at eje 50,1 procent af Ørsted siden januar 2021. Staten er den eneste enkeltstående aktør, der kan bestemme over Ørsted, den næststørste ejer af selskabet er nemlig energiselskabet Andel med blot fem pct.

   Statens store ejerskab kan være problematisk for øvrige investorer, hvis staten og de øvrige investorers interesser ikke stemmer overens, når det går knap så godt”

   https://energiwatch.dk/Energinyt/Politik___Markeder/article16576456.ece

   • Haha ;-)…ja man ligger altid som man har redt.

    De små investorer, der måtte være lidt “grønne” i kanten, og har været så letsindige at investere i den grønne kirkes støjende taber-teknologi, kan se frem til et langt arbejdsliv hvor en høj arbejdsmoral ikke bare er ønskelig, men nødvendig, når både statens og ens egen grønne gæld, de næste mange år fremover, skal arbejdes af.

    Intet er dog så skidt at det ikke er godt for noget, hvor lediggang jo er roden til alt ondt.

    En fremtid hvor der så bliver knap så meget fritid til at nyde ens fejlinvesteringer med tilhørende sygdomsfremkaldende lavfrekvent og dermed også langtrækkende grøn kirke industri-støj, og længererækkende visuel forurening.

    En fremtid med mindre tid til naturoplevelser i vores snart helt, helt, helt unikke verdensarvs UNESCO nationalpark vadehavet, hvis forvaltning også vil gå over i historiebøgerne som unik og enestående, vil i fremtiden måske ikke kun være dårligt nyt, når UNESCO nationalparker vil kunne byde på lidt mindre sort Sol, men som et plaster på såret, lidt mere sort Vindkraft.

    Med i naturoplevelsen får man sønderrivende ear og eye candy i et helt nyt storformat, der i sandhed vil løfte naturoplevelsen for mennesker og dyr til helt nye højder…helt præcist til 450 meter over trækfuglenes spisekammer.

    Omkring og under den grønne kirkes sorte teknologi, vil man også få en i verdens og særklasse unik mulighed for at nærstudere det lokale dyrelivs indre og ydre anatomi.

 19. Tak (igen) for god indsigt her Søren.

  Ja, emnet har været oppe flere gange (hvilket også er nødvendigt).

  Man advarer for døven øren, selv når en kapacitet som Poul-Frederik Bach (som forudså Tysklands gas-krise og nu også Tysklands og Danmarks EL-krise), der som pensioneret vice-direktør for Eltra og med et livslangt arbejdsliv bag sig med net-planlægning ved ELSAM, advarer mod de uansvarlige mængder af utilregnelige energikilder DK og DE satser på som den ledeløse rygrad i vores energi-sektor.

  http://www.pfbach.dk/index.htm

  Poul. F. anbefaler modsat Mette F, at vi istedet får noget solid kernekraft…hvem af de to ved mon mest om emnet?

  Ja helt almindelig fossil kraft, hvor Danmark har været foregangsland, ville også være langt bedre end VE og CO2 bomber.

  Hvor vi igen desværre også her nok må konstatere, at dem der har mest magt, også er dem der har mindst indsigt.

  Det er et uforståeligt magtspil der foregår inde bag borgens tykke mure, hvor man dumstædigt holder fast i en identitet der forlængst har overskredet sidste holdbarhedsdato.

  Eller også er der en helt anden, lidt mere simpel forklaring.

  https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/ministerens-klima-kamp-kaemper-for-kaerestens-prestige-projekt/9992474

  Et flertal af vælgerne i DK og DE er desværre for naive, for hjernevaskede og med for lidt indsigt, til at kunne se at VE drømmen ikke er andet end en ond gammel hippie drøm, der støt og roligt er ved at udvikle sig til at svedigt sort mareridt, det vil tage lang tid at vågne fra.

  Og det pudsige er, at det er præcis den grønne kirkes disciple, der først og hårdest rammes, når økonomi, med den tilhørende velfærd de er så afhængige af, smuldrer.

  Som nogen så sandt siger “Der mangler ikke penge, der mangler fornuft i det offentlige “.

  Den grønne kirkes disciple kan allerede nu føle en af mange konsekvenser ved den manglende fornuft i det offentlige, som at man har satset på sort VE, hvor man nu som en start på enden, stiller krav til arbejderens arbejdsmoral.

  Jo jo, det er da sikkert godt for et lands økonomi hvis folket har en god arbejdsmoral, men hvis der mangler fornuft i det offentlige, er det måske klogest hvis man stiler efter en lav arbejdsmoral.

  Således får den ufornuftige regering færre penge til at formøble på samfundsskadelige tiltag, som CO2 bomber og VE der ødelægger natur og økonomi…bedre at nyde den sidste tid vi har tilbage, ude i det grønne, før regeringen har fået VE-industrialiseret det hele.

  Ja, vil man ikke lytte, kommer vi alle til at føle…også naturen.

  Hvorfor skal vi altid lære det på den hårde måde, er det store spørgsmål?.

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*