Debatindlæg

Svar på tiltale

  • Dette er et debatindlæg på Klimarealisme. 
  • Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning
  • Bragt af Karl Iver Dahl-Madsen

Morten Greve, cand.scient.pol. har fået bragt denne kronik med titlen: Alle har ret til deres egen holdning, ikke til deres egne fakta i Berlingske den 5. sept. I kronikken kritiseres Johannes Krüger (JK), Jens Morten Hansen (JMH) & Henrik Svensmark. Hr. Greve vil indskrænke ytringsfriheden så holdninger om klima, han er uenig i, ikke bliver publiceret i landets medier. JK & JMH har forfattet svar, som der nu forhandles med Berlingske om at få optaget. Her er JK’s foreløbige svar:

Johannes Krüger, Professor emeritus, dr. scient.

I en kronik i Berlingske den 5. september 2019 med titlen:
Alle har ret til egen holdning, ikke til deres egne fakta mener Morten Greve (MG), at dansk presse ikke bør lægge spalteplads til den lille minoritet af personer med en videnskabelig baggrund, som modsiger klimaforskningen – og nævner i den sammenhæng Jens Morten Hansen, Henrik Svensmark og undertegnede.

MG ønsker åbenbart at suspendere grundlovens § 77 om ytringsfrihed og censur, og dermed give medier, politikere og magtfulde politiske interesseorganisationer som IPCC frit spillerum til at styre klimadebatten i en bestemt politisk retning.

De eksempler, som MG fremhæver som ”vores egne fakta”, baserer sig på veldokumenterede fakta i fagfællebedømte videnskabelige artikler.
(se henvisninger i bl.a. NIPCC´s seneste 2019-rapport og henvisninger til målte rå-data på net-siden www.climate4you).

MG nævner, at det er helt hen i skoven, når jeg påstår, at den globale middeltemperatur ikke er steget de seneste år.

Fakta er, at den globale opvarmning standsede for snart to årtier siden, selv om atmosfærens indhold af CO2 fortsat er steget. Det viser både temperaturserier fra Remote Sensing System (RSS) og University of Alabama – Huntsville (UAH), der er baseret på satellitmålinger og giver den bedste globale dækning.

Ser man bort fra de tre EL Nino-skabte varmetoppe 1997/98, 2010 og 2015/16, viser disse dataserier, at der ikke har været nogen statistisk signifikant global temperaturstigning i dette århundrede.
Og følger man DMI´s temperaturdata måned for måned, har der heller ikke været nogen temperaturstigning i Danmark i dette århundrede.

Når MG har en afvigende opfattelse af den globale temperaturudvikling i dette århundrede, kan det skyldes, at NASA ifølge GISS-databasen har justeret den globale middeltemperatur måned for måned således, at den varme periode 1920-1940 er justeret ned, mens temperaturen efter 1975 og frem til i dag er justeret op – justeringer, der bidrager med ca. 0,3oC til den postulerede globale opvarmning på 0,7-0,8oC i løbet af 1900-tallet.

MG er åbenbart ukendt med de tusindevis af videnskabelige artikler, som er ubekvemme for IPCC og som derfor ikke figurerer i klimapanelets rapporter.

MG er blevet et offer for den selvcensur og indoktrinering, som udøves af IPCC og mange medier, og kræver nu, at alle andre skal lide samme skæbne.
MG henholder sig i stedet til den letkøbte påstand om, at forskerne er enige om, at størstedelen af den globale opvarmning er menneskeskabt. Men påstanden er 100 % forkert, se f.eks.:

Brandon Shollenberger (2016): The Climate Wars – how the consensus is enforced.

Alligevel bruges påstanden til at affærdige såkaldte skeptikere og afmontere en seriøs klimadebat, men også til at skabe videnskabeligt alibi for politiske beslutninger, som griber stadigt stærkere ind i samfundets aktiviteter.
Jeg henholder mig til virkelighedens klima og betragter IPCC´s mangelfulde klimamodeller med skepsis, og skepsis er netop forskningens adelsmærke, mens antiskepticisme er pseudovidenskab.

Spørgsmålet om årsagen til nutidens klimaforandringer er mere kontroversielt, end det fremstilles af IPCC og nyhedsmedierne, for observationsfakta viser noget andet end de mangelfulde klimamodeller, som IPCC i egne rapporter finder ”uegnede til prognoser om fremtidens klima”.

IPCC´s klimamodeller kan derfor kun spå, om den samlede stigning i den globale temperatur bliver på 1,5 °C eller 2 °C i løbet af dette århundrede, men spådomme har ingen gang i den naturvidenskabelige verden.

Spørgsmålet om årsagen til nutidens klimaforandringer er mere kontroversielt, end det fremstilles af IPCC og nyhedsmedierne, for observationsfakta viser noget andet end de mangelfulde klimamodeller, som IPCC i egne rapporter finder ”uegnede til prognoser om fremtidens klima”.

IPCC´s klimamodeller kan derfor kun spå, om den samlede stigning i den globale temperatur bliver på 1,5 °C eller 2 °C i løbet af dette århundrede, men spådomme har ingen gang i den naturvidenskabelige verden.

I The Global Warming Petition Project har 31.478 amerikanske forskere skrevet under på, ”at der ikke er noget overbevisende videnskabeligt belæg for at menneskets udledning af CO2 eller andre drivhusgasser allerede forårsager eller i en overskuelig fremtid vil forårsage en katastrofal opvarmning af Jordens atmosfære og dermed forstyrre Jordens klima”.
Og videre hedder det, at der til gengæld ”er solid forskning, som viser, at et øget indhold af atmosfærisk CO2 vil gavne dyre- og plantelivet på Jorden”.
Et tilsvarende projekt har vi sat i værk i Europa.

For den egentlige kontrovers i klimadebatten drejer sig ikke om, hvorvidt der har været en global opvarmning siden den Lille Istid, der sluttede for godt hundrede år siden, eller om mennesket har påvirket klimaet – for det er alle forskere stort set enige om.

De afgørende spørgsmål er:
(1) I hvor stor udstrækning er den globale opvarmning siden 1950 menneskeskabt?
(2) Hvor meget vil kloden opvarmes i løbet af det 21. århundrede?
(3) Er den globale temperaturstigning alarmerende?
(4) Vil en reduktion i atmosfærisk CO2 virkelig kunne forbedre Jordens klima? og
(5) Lader det sig overhovedet gøre i en moderne civilisation at begrænse eller ligefrem reducere atmosfærens indhold af CO2?

De fire første spørgsmål er det naturvidenskabelige forskeres opgave at finde svar på, mens det sidste spørgsmål i højere grad er en politisk sag, hvis relevans naturligvis er afhængig af forskernes svar på de fire første spørgsmål.

I den forbindelse skal man gøre sig klart, at følgevirkningerne af globale klimaforandringer kommer og går, uanset om de pågældende klimaforandringer skyldes naturlige klimaprocesser eller er menneskeskabte.

Forskere, der udelukkende beskæftiger sig med den globale opvarmnings følgevirkninger, lytter ofte til IPCC, og tager det derfor for givet, at opvarmningen er menneskeskabt. Men disse forskere bør ikke tages til indtægt for at støtte IPCC´s påstand om, at størstedelen af den globale opvarmning er menneskeskabt.

I virkeligheden er det få forskere, som er i stand til seriøst at svare på de første fire af de nævnte fem spørgsmål, nemlig atmosfærefysikere med speciale i stråling, molekyler og proceskemi, f.eks. amerikanske Richard Lindzen – og astrofysikere, som forsker i indflydelsen fra Solen, planeterne og fra stjernerne længere ude i Mælkevejen, f.eks. Henrik Svensmark og de snesevise af internationale forskere, som han arbejder sammen med.

Men det afholder ikke en 16-årig svensk skolepige fra at opfordre til civil ulydighed i ”kampen mod klimaet” i tæt alliance med politikere og medier – og med Pavens velsignelse. Pigen evner end ikke at skelne mellem miljø og klima, der bestemt ikke er to sider af samme sag. Men i en postfaktuel tid tæller holdninger og en religiøs tilgang til klimaet mere end fakta.

Det er bekymrende, at op mod sommerens folketingsvalg stod politikerne i kø for at benytte ”klimakrisen” som løftestang for deres respektive partiprogram, men politikernes forsøg på at ”redde klimaet” hviler på et usikkert grundlag og er en gedigen fejlinvestering.

Det politiske miljø er ligesom store dele af medieverdenen stærkt præget af meningspres og selvcensur. At gennemskue dette er en vigtig samfundsopgave, hvis man ønsker at styrke det oplyste demokrati.
Tænk på, hvordan det er gået i de lande, hvor de såkaldte ”rigtige meninger” var enerådende?

Please follow and like us:
Del på de sociale medier

One Comment

  1. Inger Svindahl

    Jeg er medlem av de Norske Klimarealister. Vi trenger en sterk Skandinavisk organisasjon mot politikerne globaliserings galskap.

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*